Kort om Uførepensjon

  • Størrelsen på uførepensjon beregnes av den ansattes
    lønn på sykdomstidspunktet.
  • Gir månedlige utbetalinger i tillegg til Folketrygd så lenge 
    arbeidstaker er minst 20 % arbeidsufør.
  • Første utbetaling skjer først etter 12 måneders sammenhengende sykemelding. 

Hvorfor uførepensjon

I 2015 innførte NAV et nytt system for uførepensjon. Dette er det vi i dag kjenner som "Uføretrygd". Dagens uføretrygd innebærer at man får 66% av dagens lønn, men kun av lønn opp til 6G. Det vil si at den høyeste årlige utbetalingen fra Folketrygden i dag er ca. 441 449 kr. 

For mange vil en reduksjon fra dagens lønn til 441 449 kroner være en voldsom forandring som vil påvirke hele økonomien til familien. 

Med uførepensjon kan du som arbeidsgiver sørge for at dine ansatte slipper økonomiske bekymringer i en ellers vanskelig tid. 

Muligheter for arbeidsgiver

Bedriftene kan tilby sine ansatte en uførepensjon som sikrer tilleggsytelser til folketrygden ved uførhet innenfor gitte maksimale rammer: 

•3 % av lønn opptil 12G 
•66 % av lønn mellom 6 og 12G 
•25 % av G uavhengig av lønn (maksimalt 6 % av lønn)

Totalt kan altså arbeidsgivere sikre at alle ansatte får en samlet uføreytelse på 71-75 % av lønnen, om en utnytter de maksimale rammene i regelverket. I tillegg kan bedriftene velge barnetillegg som gir 4 % av lønn inntil 6G pr barn, inntil tre barn.