Gå til hovedinnhold

Danica Innskuddspensjon

Danica Innskuddspensjon er et enkelt pensjonsprodukt, der bedriften betaler et årlig innskudd til sine ansatte. 

Hvordan fungerer Innskuddspensjon?

Innskuddet er en viss prosent av lønn som bestemmes av bedriften. Innskuddene blir plassert på en sparekonto som de ansatte selv eier. Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pengene på pensjonskontoen skal forvaltes ved å velge det som passer sin egen alder og risikovilje. 

 

Hvor mye kan bedriften spare?

Alle bedrifter må opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Det kan spares inntil 7 % av lønn opp til 12G, og et tillegg på 18,1 % av lønn mellom 7,1-12G. Folketrygdens grunnbeløp (G) 101 351,-. Ved dødsfall utbetales pensjonskapitalen til den ansattes etterlatte.  


Forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon

Innskuddsfritak er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon som sikrer de ansatte fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet. I tillegg er det mulig å tilknytte flere forsikringer som sikrer de ansatte og deres etterlatte økonomisk trygghet ved uførhet og død.

Fordeler for den ansatte

 • De ansatte får tilgang til lønnsomme investeringsprofiler innen innskuddspensjon.
 • De ansatte får full kontroll over sin pensjon via Min side.
 • Innskuddfritak sikrer fortsatt oppsparing til innskuddspensjon ved uførhet.
 • Pensjonskapitalen utbetales til de etterlatte ved dødsfall.

Fordeler for bedriften 

 • Bedriften får skattefradrag for all innbetaling i forbindelse med pensjonsordningen.
 • Enkelt ajourhold i Bedriftsportalen.
 • Vi sørger for at de ansatte får relevant og forståelig informasjon.

Mer om Danica Innskuddspensjon

 • Medlemskap

  Alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år og har minst 20 prosent stilling, skal være medlemmer i Innskuddspensjonsordningen.

  Det stilles som krav for opprettelse av avtale om Danica Innskuddspensjon at bedriften har:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller 
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller 
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.
 • Innskuddsplan
  Innskuddsplanen fastsettes i hovedsak som en prosent av lønn. Bedriften kan maksimalt spare 7 prosent av lønn opp til 12 G, og et maksimalt tillegg på 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 til 12 G.  Man kan også velge et fast beløp per ansatt eller prosent av Folketrygdens grunnbeløp (G) 101 351,-.
 • Investering og fondsvalg

  De ansatte bestemmer selv hvordan deres pensjonskapital skal investeres. I Danica Pensjon tilbyr vi to ulike investeringsformer: Danica Balanse og Dancia Valg. Fondsbytte er gratis. Se investeringsfondene her.

 • Utbetaling

  Pensjon kan tas ut fra 62 år. Ved valgt utbetalingsalder bestemmer man selv over hvor lang tid pensjonen skal utbetales. Minstekravet er at pensjonen skal utbetales i 10 år, og frem til fylte 77 år. Hvis saldoen er lav, forkortes utbetalingstiden. Maksimal utbetalingstid er 25 år. Utbetalingene er månedlig ved gradvis salg av de fondsandeler som utgjør pensjonskapitalen.

 • Utmelding
  Ved utmelding har den forsikrede rett til opptjent sparesaldo. Dette gjelder uansett varighet på arbeidsforholdet.
 • Dødsfall

  Ved død benyttes pensjonskapital til pensjon til avdødes barn og ektefelle/samboer/registrert partner. Pensjonskapitalen vil i første omgang bli utbetalt til barn under 21 år. Hvis avdøde ikke har barn under 21 år, vil pengene bli utbetalt til samboer/ ektefelle/registrert partner eller til avdødes dødsbo.

 • Uførhet

  Innskuddsfritaket sikrer fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet og er en obligatorisk forsikring.  Ved uføregrad på minst 20%, vil Danica Pensjon ta over innbetalingen av innskudd til sparing for bedriften. Innskuddsfritaket utbetales i henhold til uføregrad.

 • Forsikringsdekninger

  Det er mulig å knytte flere forsikringsdekninger som  livsforsikring, uførepensjon og  barnepensjon til pensjonsavtalen.

   

  Les mer om forsikringer

 • Kostnader

  Omkostninger faktureres bedriften sammen med faktura for innbetaling av innskudd.

 • Skattemessige forhold

  Bedriften må betale arbeidsgiveravgift for innbetalinger til pensjonsordningen. Innbetalingene gir bedriften fradragsrett.

  For den ansatte er det ingen inntektsskatt, formueskatt eller skatt på avkastning. Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt.

  Bedriften

  • Bedriften får skattefradrag for all innbetaling til pensjonsordningen.
  • Bedriften betaler arbeidsgiveravgift for all innbetaling til pensjonsordningen.

  Ansatte

  • Den ansatte betaler ingen formueskatt eller skatt av avkastning.
  • Den ansatte betaler ingen skatt ved fondsbytter.
  • Utbetaling beskattes som pensjonsinntekt.

Hva kan vi hjelpe deg med ?

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass