Informasjon om behandling av personopplysninger

Hva menes med personopplysning?
En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig
Danica Pensjonsforsikring AS (org.nr. 977 465 478) er behandlingsansvarlig og skal behandle personopplysningene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter samt Datatilsynets konsesjon.

Hvilke personopplysninger behandler Danica Pensjon?
Danica Pensjon har konsesjon til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler. Opplysninger som registreres og lagres er hovedsakelig administrative opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, telefon og e-post, opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang, opplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring og opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget.

Behandling av sensitive personopplysninger, som helseopplysninger, baserer seg alltid
på skriftlig samtykke fra den opplysningene gjelder.

Taushetsplikt
Alle ansatte i Danica Pensjon er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

Utlevering av personopplysninger 
Opplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt, herunder bl.a til Økokrim ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering samt rapportering om personer som er skattemessig hjemmehørende i USA, til norske skattemyndigheter (FATCA).

Utlevering av opplysninger til Nemnden for helsebedømmelse kan skje med samtykke fra den registrerte.
Utlevering av opplysninger til Finansklagenemnda kan skje med samtykke. Dersom den registrerte fremmer klage til Finansklagenemnda, er dette å anse som samtykke til utlevering.

Der personvernlovgivningen tillater det, og vår taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan personopplysninger bli utlevert til tredjepersoner for å oppfylle avtalen du har med Danica Pensjon. Slike tredjepersoner kan være underleverandører, distributører og andre samarbeidspartnere. Utleveringen vil kun skje for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen og vil skje under selskapets ansvar, basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

Personopplysninger kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Dette er et fellesregister for forsikringsbransjen hvor formålet blant annet er å redusere sannsynligheten for misforståelser ved tegning av forsikring og sannsynligheten for misligholdte opplysninger eller svik.


Utlevering av personopplysninger internt i konsernet
Selskaper innenfor samme finanskonsern eller konserngruppe kan ha et felles kunderegister. Dette gjelder bl.a. for forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet/gruppen. Konsernkunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om kunden som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

Lagring av personopplysninger
Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Dette innebærer at opplysninger som er nødvendige for å behandle eventuelt fremtidige erstatningskrav og derfor ikke kan sletts når forsikringsavtalen opphører, lagres frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringene er utløpt.

Rett til innsyn og retting 
Man har krav på innsyn i de opplysningene som er registrert. Dersom de registrerte opplysningene ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan disse kreves rettet. Forespørsel om innsyn og retting skjer ved en skriftlig henvendelse.
Henvendelsen sendes til Danica Pensjon, Postboks 6003 Sluppen, 7434 Trondheim.

E-post
Henvendelser du sender direkte til Danica Pensjon via e-post sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.