Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Når kan jeg starte utbetaling av min pensjonssparing?
Fra kollektive fripoliser, pensjon fra arbeidsgiver og individuelle pensjonssparing med skattefordel (IPS), kan du tidligst starte uttak fra fylte 62 år. Individuell pensjonsavtaler (IPA) tidligst fra fylte 64 år. Kapitalforsikringer, kan tas ut når du ønsker.
Er det mulig å si opp en IPA (eller IPS)?
Det er kun mulig å si opp kapitalforsikringer, ikke pensjonsavtaler som IPA, IPS, fripoliser eller pensjonsordninger du har gjennom din arbeidsgiver.
Hva er et pensjonskapitalbevis?
Når en ansatt slutter meldes han ut av pensjonsordningen til bedriften. Dersom han har vært medlem i en innskuddspensjonsordning i mer enn 12 måneder opprettes et pensjonskapitalbevis. Innskuddene som er innbetalt forvaltes i pensjonskapitalbeviset fram til pensjonsalder. Pensjonskapitalen utbetales som alderspensjon etter pensjonsalder. Les mer om pensjonskapitalbevis.
Hvordan flytter jeg et pensjonskapitalbevis til Danica Pensjon?
Benytt et fullmaktskjema som sendes til Danica Pensjon:
E-post: danica@danica.no
Postadresse:
Danica Pensjon
Postboks 6003 Sluppen
7434 Trondheim
Fax: 85407965.

Hva er en fripolise?
Når en ansatt slutter meldes han ut av pensjonsordningen til bedriften. Dersom han har vært medlem i en ytelsespensjonsordning i mer enn 12 måneder opprettes en fripolise. En fripolise kan inneholde alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Pensjonsrettighetene kommer til utbetaling ved alderspensjonering, ved uførhet eller ved dødsfall avhengig av hvilke pensjonsrettigheter fripolisen inneholder. Les mer om fripoliser.
Hvilke pensjonsordninger kan flyttes til Danica Pensjon?
Ved å samle din pensjonssparing kan du oppnå både bedre oversikt, høyere avkastning og lavere kostnader.Les mer om hvilke avtaler som kan flyttes til Danica Pensjon.
Hva er Danica Nettpensjon?
Danica Nettpensjon er en nettløsning for våre spare- og pensjonskunder. Her er kan du sjekke saldoen på din spare- og pensjonskonto, og du kan endre investeringsprofil og fondssammensetning om du ønsker. Har du forsikring hos får du også en oversikt over disse i Nettpensjon.
Hva er kapitalskatt og hvor mye er den på?
Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel. Kapitalinntekt skattes i Norge pt med 22 % og regnes som en del av din alminnelige inntekt.
Hvorfor spør forsikringsselskapet om helseopplysninger?
Uten helseopplysninger vil det ikke være mulig å opprettholde bærekraftige frivillige forsikringsordninger fordi det er en grense for hvor mye premie kunder med normal risiko vil være med på å betale for kunder med forhøyet risiko. Overskrides denne grensen vil det føre til at forsikringsordningen går med underskudd og må opphøre. Les mer på fno.no.
Har forsikringsselskaper lov til å be om helseopplysninger?
Ja. Forsikringsselskapene har både rett til og plikt til å innhente helseopplysninger i forbindelse med tegning av personforsikring. Forsikringsvirksomhetsloven krever at selskapet innhenter opplysninger slik at det blir i stand til å beregne en premie (pris) som står i riktig forhold til den overtatte helserisikoen. Les mer på fno.no.
Hva gjør forsikringsselskapet med helseopplysningene?
Forsikringsselskapene har konsesjon fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger. Konsesjonen gir strenge retningslinjer for hvordan opplysningene skal oppbevares og benyttes. Rutiner utformet i dialog med forbrukermyndighetene og Legeforeningen sikrer at:
  • det kun spørres om informasjon som er relevant for risikoen.
  • informasjonen ikke misbrukes
  • informasjonen blir behandlet strengt konfidensielt.
Kan forsikringsselskapet misbruke opplysningene jeg gir?
Misbruk av opplysningene vil være brudd på norsk lov og på konsesjonsbetingelsene. Det vil umiddelbart bli påtalt internt i næringen og fra myndighetene. Konsesjonen kan også bli trukket tilbake. Les mer på fno.no.
Når er forsikringen godkjent?
Forsikringen er godkjent når du mottar et forsikringsbevis i posten. Hvor lang tid dette tar avhenger av om det er behov for å innhente tilleggsopplysninger fra for eksempel lege. Som kunde vil du bli orientert om saksgangen underveis.
Hvordan melde et erstatningskrav?
Ta kontakt med Danica Pensjon på telefon 73 56 32 00 og be om å få snakke med Oppgjørsavdelingen.
Hvordan avslutter jeg forsikringene?
Dersom du ønsker å avslutte forsikringene dine hos oss så trenger vi en skriftlig signert oppsigelse. Du kan sende oppsigelsen per post eller via epost til danica@danica.no
Hvem har plikt til å opprette en pensjonsordning?
Bedrifter med minst to ansatte som begge har arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling. Bedrifter med minst en ansatt uten eierinteresser i bedriften, og som minimum har arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling. Bedrifter med flere ansatte som har minimum lønn og arbeidsstilling lik 20 %, dersom disse til sammen utfører minst to årsverk
Hva er minstekravet til en pensjonsordning?
Lov om obligatorisk tjenestepensjon bestemmer at bedrifter som har plikt til å opprette en pensjonsordning minimum må betale innskudd til alderspensjon (sparing) på 2 % av de ansattes lønn mellom 1 og 12 G. I tillegg er forsikringsdekningen innskuddsfritak obligatorisk.
Hvem skal være med i pensjonsordningen?
Alle ansatte som er over 20 år og som har minst 20 % stilling. Den enkelte bedrift kan velge å sette grensene lavere. Det er opp til den enkelte bedrift hvorvidt ansatte som er permitterte eller i permisjon skal være medlem. Ansatte i lovbestemt permisjon, som f.eks. svangerskapspermisjon, skal alltid være medlem. Bedriften fastsetter også regler for sesongarbeideres medlemskap i pensjonsordningen.
En av mine ansatte er sykemeldt, hva gjør jeg?
Det skal fortsatt betales innskudd for den ansatte frem til vedkommende har vært sykemeldt i 12 måneder eller frem til den ansatte blir friskmeldt. Det er ikke tillatt å melde ut en ansatt i sykemeldingsperioden. Eventuell uførhet kan først meldes til oss 12 måneder etter første sykemeldingsdag. Uførheten meldes til oss på skjema for uførhet. Dette kan først gjøres 12 måneder etter første sykemeldingsdag.
Hva skjer dersom en ansatt er sykemeldt når han skal meldes inn i pensjonsordningen?
Den ansatte vil bli meldt inn med sparing til alderspensjon, men uten forsikringsdekning. Når vedkommende blir friskmeldt må Danica Pensjon varsles slik at den ansatte får tilknyttet forsikringsdekning fra den datoen vedkommende er frisk.
Hva er Danica Bedriftsportal?
Danica Bedriftsportal er en nettløsning som gir deg tilgang til å administrere pensjonsordningen til bedriften. Her får du en enkel oversikt over hvilke opplysninger som er registrert på dine ansatte, og du kan enkelt melde lønnsendringer, innmeldinger og utmeldinger.
Hvordan får vi tilgang til Bedriftsportalen?
For å få tilgang til Danica Bedriftsportal kontakter du oss på telefon 73 56 32 00 eller e-post danica@danica.no for å få brukernavn og passord.
Hvilke opplysninger plikter bedriften å meddele Danica Pensjon?
Bedriften plikter å gi Danica Pensjon beskjed ved nyansettelser, når ansatte slutter, ved lønnsendringer og ved endring av stillingsprosent. Disse endringene varsles via Danica Bedriftsportal Bedriften må også gi beskjed dersom en ansatt blir ufør eller dør.
Hva skal inkluderes når man innrapporterer lønn?
Som hovedregel skal de ansattes årslønn inkludert feriepenger danne grunnlaget for hva som skal innrapporteres til Danica Pensjon. Overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg kan holdes utenfor. Det bedriften har valgt skal fremgå av tiltredelseserklæringen. Selvstendig næringsdrivende skal oppgi beregnet personinntekt som lønnsgrunnlag.
Hvordan melder jeg inn nye medlemmer i pensjonsordningen?
Dette gjøres via Danica Bedriftsportal. Har du ikke tilgang til bedriftsportalen, ta kontakt med oss på telefon 73 56 32 00 eller e-post danica@danica.no for å få brukernavn og passord.
Hva er uførepensjon?
Uførepensjon er en forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen. Uførepensjon gir månedlige utbetalinger til ansatte som blir uføre. Les mer om uførepensjon
Hva er krav om arbeidsdyktighet?
Det er et vilkår for opptak til forsikringsdekningene innskuddsfritak og uførepensjon at den ansatte er 100 % arbeidsdyktig i forhold til fulltidsstilling. Dersom dette ikke er tilfelle, vil vedkommende kun få tilknyttet sparing til alderspensjon.
Har enkeltpersonforetak eller selvstendig næringsdrivende plikt til å opprette pensjonsordning?
Enkeltpersonforetak og selvstendig næringsdrivende uten ansatte har ingen plikt til å opprette en pensjonsordning, men har likevel mulighet til å gjøre det. Det er begrensning i hvor stor innskuddsplan kan være. Les mer om pensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende
Gir innbetalingen skattefradrag?
Ja, all innbetaling til innskuddspensjonsordningen gir skattefradrag for bedriften.