Danica vil foreta aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og vår første redegjørelse vil offentligjøres senest innen fristen 30. juni 2023.

Fra 1. juli 2022 kan du også be Danica om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i våre aktsomhetsvurderinger.
Innsynskrav må sendes skriftlig. Hvis du vil ha informasjon fra oss, ber vi om at du kontakter oss på mailadressen informasjon@danica.no.

Du kan lese vår Code of Conduct her.