Egen pensjonskonto er lansert og fra 1. februar får dine ansatte større valgfrihet.

For en tid tilbake vedtok Stortinget endringer i innskuddspensjonsloven. Den nye løsningen, som har fått navnet egen pensjonskonto, har som mål å sørge for mer effektiv forvaltning – noe som også sikrer at den ansatte får mer pensjon for hver krone spart.

– Sørg for at hver enkelt ansatt kan ta riktig valg

Abeidstakere med innskuddspensjon vil nå samle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold – og pensjonssparing fra nåværende arbeidsgiver – på én konto. Med mindre den ansatte selv aktivt velger noe annet, ligger denne kontoen automatisk under arbeidsgivers pensjonsordning. 

Mange nordmenn synes fortsatt at pensjon er et vanskelig tema. Derfor er det ekstra viktig at du tar ditt ansvar som arbeidsgiver, og informerer alle ansatte om de nye reglene knyttet til egen pensjonskonto. Dette er du ikke bare rådet til å gjøre, men forpliktet til. Informasjonen må du sørge for å gi de ansatte allerede før pensjonskapitalbevisene overføres til din bedrifts pensjonsordning. 

– Meningen med å gi de ansatte denne informasjonen, er å sørge for at hver enkelt er informert om mulighetene og kan ta et riktig valg for seg selv. Det gjør du ved å informere blant annet om at overføringen vil blir gjennomført automatisk, hvilke pensjonskapitalbevis som blir overført samt virkningene av overføringen – med mindre de reserverer seg. I tillegg er det viktig at de ansatte vet at de kan få informasjon om egne pensjonskapitalbevis fra nåværende forvalter(e), at de har mulighet til å samle pensjonen sin hos en selvvalgt leverandør og at de når som helst kan flytte pensjonskapitalbevisene sine.

 Det sier autorisert finansiell rådgiver Stine B. Mellevold i Danica Pensjon.


Du kan få hjelp til å informere dine ansatte
Allerede før den ansattes pensjonskapitalbevis overføres til pensjonsordningen, skal hun eller han få skriftlig informasjon om hva overføringen betyr rent konkret. Dette innebærer informasjon om risiko, kostnader og mulige investeringsvalg for den delen av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital. 

– I tillegg er det viktig at du informerer om faktorer som betydningen av gjenstående tid til uttak samt risikoreduserende tiltak ved få år igjen til uttak. Gjenstående tid til uttak er en viktig faktor for hvilken risiko vi anbefaler at den enkelte har, og det kan derfor være fint å informere de ansatte om at de har mulighet til å endre risiko på sparingen sin. Om du ønsker, hjelper vi i Danica Pensjon deg mer enn gjerne med å informere de ansatte om dette, sier Mellevold.

Noe av det dine ansatte kan komme til å lure på i forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto, er hvordan kostnadsfordelingen blir. Svaret er at dersom arbeidstaker velger å samle pensjonskapitalbevisene sine hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, skal du som er arbeidsgiver betale for forvaltning av midlene arbeidstaker tjener opp i arbeidsforholdet. Du betaler administrasjonskostnader knyttet til ordningen. Arbeidstaker betaler da selv for forvaltning av den delen av midlene som stammer fra tidligere arbeidsforhold. 

Velger den ansatte å samle pensjonen sin hos en annen, selvvalgt leverandør, betaler hun eller han selv for forvaltning og administrasjon. Arbeidsgiver vil imidlertid måtte kompensere den ansatte deler av kostnadene etter nærmere angitte regler. Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal, som i dag, dekke kostnadene knyttet til forvaltning av den pensjonskapitalen arbeidstakeren opptjener i arbeidsforholdet.

– Parallelt med at egen pensjonskonto innføres, fjernes regelen om at en arbeidstaker må ha jobbet i 12 måneder for å få med seg et pensjonskapitalbevis. Det innebærer at alle ansatte som er en del av bedriftens innskuddspensjonsordning, får med seg pensjonsopptjening fra første dag og frem til de slutter i jobben – også om det skjer før det er gått 12 måneder, avslutter Mellevold.