Når uhellet inntreffer, kan en god forsikring være til stor hjelp - særlig for økonomien din. Men mange familier er bedre til å forsikre sykler og telefoner i stedet for det som virkelig kan gi økonomiske konsekvenser, mener Britt Ambjørn Christiansen somer seniorøkonom i Danica Pensjon, Danmark. 

Hvis mor eller far dør

Døden er ikke noe vi bruker særlig mye tid på når vi er i full gang med livet.  Men, hvis mor eller far dør tidlig, etterlater det et stort tomrom i familien også i økonomisk forstand. 

 

"Det er ille nok at barna mister en forelder. Men det blir enda værre hvis de etterlatte må gå fra hus og hjem og leve med en dårlig økonomi. Heldigvis får de færreste bruk for en livsforsikring - sånn er det jo med forsikringer.  Men skal skal kjøpe forsikring for det som virkelig kan gi store konsekvenser", sier Britt Ambjørn Christiansen.  "Overraskende mange kjenner ikke til hvordan de er forsikret. Det kan skyldes at død og ulykker er noe vi ikke går rundt og tenker på i det daglige , og at det virker fjernt at noe skal skje med seg og sine når man er ung." 

 

Mange har allerede en livsforsikring gjennom sitt arbeidsforhold. Men kanskje er du blant dem som ikke er dekket, foreksempel hvis du er arbeidsløs, selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en bedrift uten forsikringer i pensjonsavtalen. 

Det kan lønne seg og bruke noen minutter på å sjekke om du har livsforsikring gjennom jobb, og ikke minst om størrelsen på denne passer for deg og din families behov. 


Kort om livsforsikring

Når du har livsforsikring betyr det at dine etterlatte, som regel ektefelle, partner eller barn, får en sum penger hvis du dør før forsikringen opphører. Du kan selv bestemme hvem den skal utbetales til.  Det er særlig viktig med livsforsikring når du har forsørgeransvar, felles gjeld eller særkullsbarn.

Anbefaling: Vi anbefaler at utbetalingen er så stor at de etterlatte får dekket halve eller opp til hele gjelden. Øvrig økonomi og verdier samt hvorvidt du har hjemmeboende barn eller ei vil også påvirke hvilken sum som passer for deg. Ofte vil økonomien være preget i mange år fremover, og vi ser det kan være hensiktsmessig å ha et økonomisk spillerom slik at du kan sette av penger til barnas utdanning, fremtidige utgifter etc. 

Les mer om personforsikring her

 


Hvis du blir arbeidsufør

Det andre som kan påvirke en families økonomi over mange år er hvis en av foreldrene mister arbeidsevnen over lang tid. Arbeidsulykker og andre uhell kan ramme unge og gamle, og psykiske lidelser og andre sykdommer kjenner dessverre ingen aldersgresner.  

"Hvis du mister arbeidsevnen går du glipp av den lønnen du normalt sett ville tjent livet ut. Hvis dette skjer i en ung alder vil de for de aller fleste være snakk om mange millioner i tapt inntekt" forklarer Britt Ambjørn Christiansen. 

Hvis du mister store deler av inntekten din vil de fleste merke at det går ut over både bil, bolig og andre nødvendige utgifter. Og hvis fraværet av inntekt blir langvarig gjelder også det samme for økonomien - det kan bety mange år, ja til og med et helt liv med økonomiske bekymringer.  Hvis du  derimot har en god forsikring mot arbeidsuførhet kan du få dekket opp til 80% av inntektstapet ditt frem til pensjonsalder. Det betyr at du og din familie kan opprettholde den levestandarden dere er vant til selv om du er ute av arbeid. 

 

Kort om uføreforsikring

Forsikringen gir deg økonomisk trygghet om du skulle miste hele, eller deler av din inntekt på grunn av sykdom eller ulykke. Du kan velge en forsikring som gir månedlig utbetaling frem til pensjonsalder eller avtalt alder - alternativt en forsikring som gir deg et større engangsbeløp i en tidlig fase. Forsikringen gir deg økonomisk spillerom i en tid med mye usikkerhet. 

Anbefaling: Vår generelle anbefaling er å forsikre 80% av inntekten din. Det vil sikre at du og din familie kan leve et nogelunde uforandret liv, til tross for at du ikke er i stand til å jobbe som før.  Hvis man ønsker å få utbetalt en større sum for å lette på det økonomiske trykket kan en forsikring med engangsutbetaling være aktuelt i tillegg. 

Les mer om personforsikring her