Usikkerheten i eiendomsmarkedet i Kina, hvordan og når vil sentralbankene starte nedtrapping, og etter hvert full stans i mange av de stimulerende tiltak som ble innført våren 2021 samt stigende markedsrenter som følge av frykt for raskt stigende inflasjon er alle pådrivere for svingninger og svak utvikling i 3. kvartal. 

 

Fortsatt vekst i Danicas porteføljerDanicas porteføljer er ikke helt uberørt av siste tids bevegelser, men på tross av en nervøs periode i 3. kvartal er resultatene allikevel gode for året som helhet.

Morten Mathisen, Chief Investment Officer 

De rene aksjeporteføljene har steget 12 prosent så langt i år og de sammensatte pensjonsporteføljene har levert gode resultater med avkastning mellom 3,5 og 10 prosent avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt. 
Pensjonsporteføljen med moderat risiko har steget 6,7 prosent, noe som er marginalt over porteføljens referanseindeks.

Det er viktig å huske på at pensjonssparing er langsiktig og det er derfor gledelig at våre kunder har fått blant de beste resultater i markedet over flere år.  


Utvikling i markedet

• Globale aksjer mister moment gjennom kvartalet. Verdensindeksen faller tilbake 1,1 prosent, men er allikevel opp 11 prosent så langt i år.
• Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P500 utvikler seg flatt gjennom 3.  kvartal, men er allikevel opp rundt 15 prosent for året.
• De fremvoksende markeder har hatt en tøff periode og faller hele 9 prosent gjennom kvartalet. 
• Oslo Børs er fortsatt blant de sterkeste markeder og har steget 19 prosent så langt i år.
• Oljeprisen fortsetter å stige og stiger 9 prosent i september alene. Nordsjøolje stiger fra 73 til 78 dollar fattet i tredje kvartal.
• Kronen fortsetter å svinge, men har generelt styrket seg gjennom kvartalet. 
• Norges Bank hevet som ventet styringsrenten med 0,25 prosent ved rentemøtet i september. Rentebanen signaliserer videre renteøkning i desember og hvert kvartal frem til juni 2022. Med dette forventer markedet en styringsrente mot sommeren neste år på 1 prosent. 

 

barchartVeien videre 

Vi har sett en svært god utvikling i aksjemarkedene siden bunnen i mars 2020 da koronaviruset ga et kraftig fall i markedene. Avkastningen som er skapt etter dette er sjelden sterk, og vi kan ikke forvente at utviklingen fortsetter med samme fart i årene som kommer. 

Vi forventer at vi snart vil se avtakende støttetiltak fra sentralbankene og at rentene gradvis vil stige fra disse historisk lave nivåer. Dette kan fort føre til fare for kortsiktig uro på markedene med mer svingninger. 

Vi er fortsatt moderat optimistiske til utviklingen fremover, fordi de økonomiske tilstandene er gode og vi har tro på at sentralbankene styrer pengepolitikken riktig. Men vi har nedjustert våre forventninger fremover noe og tror ikke vi vil se de samme høye avkastningstall de neste årene.

Morten Mathisen, Chief Investment Officer

For investeringer i obligasjoner forventer vi at fremgangen i den globale økonomien vil presse de lange markedsrentene videre oppover, samtidig som sentralbankene etter hvert vil begynne å heve rentene. Dette vil føre til fallende obligasjonskurser, og derfor forventer vi begrenset avkastning fra obligasjonsinvesteringer i tiden som kommer.


Vi rebalanserer jevnlig våre porteføljer, men holder fortsatt en svak overvekt mot aksjer i våre porteføljer. Vi har også et aktivt risikoelement i form av mindre overvekter mot forskjellige globale kredittobligasjoner. Disse posisjoner finansieres av en tilsvarende undervekt i norske kredittobligasjoner. Dette gjenspeiler vår forventning til utviklingen de kommende måneder.

 

«Time in the market is more important than timing the market».

Warren Buffet sa det og vi sier det også. Når markedene svinger mer enn vi er vant til, er det lett å falle for fristelsen til å flytte sine plasseringer til tilsynelatende tryggere farvann. Analyser viser derimot at de som står løpet ut i den allerede valgte strategien sin, på sikt tjener mer på dette, enn de som aktivt kjøper og selger for å treffe topper og bunner i markedet.


Derfor er vårt generelle råd at du holder deg til strategien du har valgt og ikke lar deg rive med av kortsiktige svingninger i markedene.  I dette ligger en forutsetning at du har vurdert om den investeringsprofil din pensjonssparing har er den rette for deg. Det vil si at den er tilpasset din alder – og din evne til å takle risiko.  Er du usikker hvordan din pensjon er investert ser du dette på Min side.  


Pensjonssparing er langsiktig. Stå i det og hold hodet kaldt – det kan lønne seg på sikt.