Gode nyheter til tross – finansmarkedene er fortsatt preget av koronaviruset. Kvartalet er preget av betydelige svingninger og det er særlig stigende markedsrenter som har bidratt til økt usikkerhet. Det er også økt nervøsitet blant investorer for når sentralbankene skal begynne å trappe ned de etablerte støttemekanismer til den globale økonomien.
Vi har sett fornuftige kursstigninger i aksjemarkedene mens de stigende rentene har ført til svake og negative resultater på mange obligasjonsinvesteringer.
I aksjemarkedet er det i selskapene som nyter godt av økonomiske oppgangstider vi har sett den største økningen i aksjekursene. Særlig fremtredende er dette innenfor mange bedrifter i sektoren energi og finans. Dermed fortsetter den sektorrotasjon mot såkalte verdiaksjer som vi opplevde i forrige kvartal.

 

Danica leverer solid avkastning i første kvartal

Det er tydelig at strategien vi har lagt til grunn har fungert og vi leverer god avkastning til våre kunder til tross for turbulente finansmarkeder. 

I tillegg til gode resultater på kort sikt, leverer Danica historisk sett god avkastning til våre kunder. Pensjonssparing er langsiktige investeringer og derfor er det særlig viktig å se de lange linjene. Vi anbefaler alle våre kunder å logge seg på Min side og merke seg avkastningen over en lengre tidshorisont. 

  • Danica Valg Aksjer har steget 48 prosent fra bunnen i mars 2020
  • De sammensatte Danica Valg profiler har levert gode resultater de siste 12 måneder med avkastning mellom 16,8 og 37,7 prosent avhengig av hvilken profil som er valgt.
  • I første kvartal 2021 har pensjonsprofilene i Danica levert en avkastning på mellom 1 og 5 prosent.

Morten Mathisen

Morten Mathisen
Chief Investment Officer

 

"Det er tydelig at strategien vi har lagt til grunn har fungert og vi leverer god avkastning til våre kunder til tross for turbulente finansmarkeder."

Utvikling i markedene

  • Amerikanske aksjer har satt en rekke rekorder gjennom første kvartal 2021.
  • Den brede S&P500 indeksen stiger 5,8 prosent i kvartal, og har steget hele 60,8 prosent de siste 12 måneder.
  • MSCI Emerging Markets, som er den brede aksjeindeksen for fremvoksende markeder, har hatt et svært volatilt kvartal, med sterk vekst i begynnelsen av perioden for så å falle tilbake mot slutten av kvartalet. Indeksen stiger 2 prosent i første kvartal.
  • Oslo Børs er blant de sterkeste markeder og vokser med 8,7 prosent gjennom kvartalet.
  • De siste 12 måneder har den norske hovedindeksen steget 47,1 prosent.
  • Kronen har styrket seg mye gjennom kvartalet i takt med at gode nyheter om korona vaksinering vekker risikoappetitten og stigende oljepris. Kronen prises til 8,6 kroner mot USD og 10,0 kroner mot EUR. Dette er fortsatt svake nivåer, og vi tror kronen vil styrke seg videre gjennom 2021, spesielt mot USD.

 

barchart

Styringsrenten Norges Bank har holdt styringsrenten fast på 0 prosent etter de siste rentekutt våren 2020. Norges Bank har vært tydelige på at når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenten gradvis. Prognosen for styringsrenten innebærer at renten gradvis øker fra andre halvår i år, noe som er en raskere oppgang enn anslått i desember 2020. 10 års norsk statsrente stiger 54 basispunkter og ender kvartalet på 1,5 prosent. Den korte pengemarkedsrenten har falt tilbake 11 basispunkter gjennom kvartalet og ender på 0,38 prosent.

 

Moderat optimisme i markedene

Vi er fortsatt moderat optimistisk til utviklingen resten av året. Økonomiene er fortsatt preget av restriksjoner og nedstengte samfunn, men vi forventer økt økonomisk vekst fremover. Denne forventningen understøttes av effektive vaksinasjonsprogrammer og fortsatt støttende finans- og pengepolitikk fra sentrale myndigheter. Med utsikter til fremgang i global økonomi forventer vi også et løft i bedriftenes inntjening fremover. 
Det er likevel verdt å merke seg at den kraftige veksten i aksjemarkedene siden bunnen for 12 måneder siden indikerer at markedene har forskuttert en del av gledene ved økonomisk fremgang. En betydelig del av den økonomiske oppturen vi forventer i år er allerede reflektert i aksjekursene. Derfor forventer vi mer moderate avkastningsresultater fremover.

 

Koronaviruset kan fortsatt lage dårlig stemning

Selv om vi er moderate optimister må vi fortsatt ha med i beregningen at koronaviruset fortsatt har et stort potensial til å skape dårlig stemning i finansmarkedene. Hvis nye restriksjoner og nedstengninger trekker ut i tid, nye mutasjoner gjør eksisterende vaksiner mindre effektive eller den økonomiske gjenoppretning viser tegn til å gå i stå vil dette påvirke markedet negativt igjen. 

Med andre ord er vi ikke ferdig med perioden med vesentlig risiko for tilbakefall. Dette er de store svingninger i markedene gjennom første kvartal et godt tegn på.

"Selv om vi er moderate optimister må vi fortsatt ha med i beregningen at koronaviruset fortsatt har et stort potensial til å skape dårlig stemning i finansmarkedene." 

For investeringer i obligasjoner forventer vi at fremgangen i den globale økonomien vil presse de lange markedsrentene videre oppover, noe vi allerede har sett de siste månedene. Dette vil føre til fallende obligasjonskurser, og derfor forventer vi begrenset avkastning fra obligasjonsinvesteringer i år.

Vi holder for tiden en svak overvekt mot aksjer i våre porteføljer. Vi har også et aktivt risikoelement i form av en mindre overvekt mot globale kredittobligasjon og obligasjoner i fremvoksende markeder. Disse posisjoner finansieres av en tilsvarende undervekt i norske obligasjoner. Dette gjenspeiler vår forventning til utviklingen de kommende måneder.