Finansmarkedene ser ut til å konkludere med at omikron vil ha liten innvirkning på den globale veksten. Hovedfokuset i finansmarkedet har skiftet over til utviklingen i den stigende inflasjonen og hvordan sentralbankene vil håndtere dette sammen med en kontrollert nedtrapping av alle tiltak mot pandemien.


"Den rene aksjeporteføljen Danica Valg Aksjer har de beste resultater de siste 3 år blant våre sammenlignbare konkurrenter i markedet for Innskuddspensjon."

Morten Mathisen
Chief Investment Officer

Fortsatt god vekst i Danicas pensjonsporteføljer

Aksjemarkedene har en sterk vekst gjennom kvartalet og bidrar til at pensjonsporteføljene i Danica har en meget god utvikling for kvartalet og året som helhet. Obligasjonsmarkedene utvikler seg svakere som følge av stigende renter, og selvfølgelig på grunn av det generelt lave rentenivå vi har hatt gjennom året.

De rene aksjeporteføljene har steget 20 prosent så langt i år og de sammensatte pensjonsporteføljene har levert gode resultater med avkastning mellom 5 og 15 prosent avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt.

Den rene aksjeporteføljen Danica Valg Aksjer har de beste resultater de siste 3 år blant våre sammenlignbare konkurrenter i markedet for Innskuddspensjon.

Det er viktig å huske på at pensjonssparing er langsiktig og det er derfor gledelig at våre kunder har fått blant de beste resultater i markedet over flere år.

 

Utvikling i markedet

Etter en litt laber utvikling i tredje kvartal har vi hatt en bred oppgang i aksjemarkedene gjennom årets siste kvartal. Den økonomiske veksten er god og vi har sett sterke selskapsresultater, godt hjulpet av at myndigheter og sentralbankene har fortsatt med å stimulere økonomien gjennom tiltakspakker og pengepolitikken.

  • Oslo Børs kan se tilbake på et år hvor hovedindeksen har satt ny bestenotering hele 50 ganger. Oslo Børs stiger 3,3 prosent i fjerde kvartal og har lagt på seg 23,4 prosent gjennom året.
  • Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P500 stiger sterke 10,6 prosent gjennom 4.kvartal, og har steget hele 27 prosent for året.
  • Fremvoksende markeder har hatt en ny svak periode med et fall på -2 prosent gjennom fjerde kvartal, og er ned -4,6 prosent for året.
  • Oljeprisen styrker seg 1 dollar gjennom kvartalet, etter å ha handlet opp mot 86 dollar, for så å falle tilbake til 79 dollar fatet ved utgangen av fjerde kvartal.
  • Kronen fortsetter å svinge, og både styrker og svekker seg markant mot USD og EUR gjennom kvartalet. Til tross for høy volatilitet så ender kroner allikevel relativt uendret ved utgangen av kvartalet.
  • Norges Bank hevet som ventet styringsrenten med nye 0,25 prosent ved rentemøtet i desember, og har dermed gjennomført 2 renteøkninger siste halvår. Norges Bank har lenge hatt en ekspansiv pengepolitikk, og signaliserer nå at deres vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå. En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Rentebanen signaliserer videre renteøkning i mars, juni og desember. Med dette forventer markedet en styringsrente mot sommeren på 1 prosent. 

 

Veien videre

Vi har sett en svært god utvikling i aksjemarkedene de siste to årene. Avkastningen som er skapt er sjelden sterk, og vi kan ikke forvente at utviklingen fortsetter med samme fart i årene som kommer. Vi har allerede opplevd større svingninger i markedene og vi forventer at vi snart vil se avtakende støttetiltak fra sentralbankene og at rentene gradvis vil stige fra historisk lave nivåer. Dette vil føre til fare for kortsiktig uro på markedene med mer svingninger.
For investeringer i obligasjoner forventer vi at fremgangen i den globale økonomien vil presse de lange markedsrentene videre oppover, samtidig som sentralbankene etter hvert vil begynne å heve rentene. Dette vil føre til fallende obligasjonskurser, og derfor forventer vi begrenset avkastning fra obligasjonsinvesteringer i tiden som kommer.

Vi er fortsatt moderat optimistiske til utviklingen fremover, fordi de økonomiske tilstandene er gode og vi har tro på at sentralbankene styrer pengepolitikken riktig. Men vi har nedjustert våre forventninger fremover noe og tror ikke vi vil se de samme høye avkastningstall de neste årene.

Vi rebalanserer jevnlig våre porteføljer, men holder fortsatt en svak overvekt mot aksjer i våre porteføljer. Vi har også et aktivt risikoelement i form av mindre overvekter mot forskjellige globale kredittobligasjoner. Disse posisjoner finansieres av en tilsvarende undervekt i høykvalitetsobligasjoner og såkalte investment grade obligasjoner. Dette gjenspeiler vår forventning til utviklingen i perioden fremover.

Hvordan bør du spare når markedet er urolig

I den siste tiden har vi sett flere svingninger i markedet og flere har nok kjent på nervøsiteten over urolige markeder.  Da er det lett å falle for fristelsen til å endre sine plasseringer til tilsynelatende tryggere farvann, all den tid den store veksten ser ut til å flate ut og pilene peker litt i alle retninger fra den ene dagen til den andre.

Forskning viser at det er veldig vanskelig å time utviklingen i finansmarkedene, og det viser seg at de kundene som holder fast i sin investeringsstrategi får høyere avkastning enn de som aktivt selger og kjøper for å forsøke å treffe topper og bunner.

Vi anbefaler generelt at våre kunder holder seg til den strategien som er valgt for din pensjon. I dette ligger en forutsetning at du har vurdert om den investeringsprofil din pensjonssparing har er den rette for deg. Det vil si at den er tilpasset din alder – og din evne til å takle risiko.  Er du usikker hvordan din pensjon er investert ser du dette på Min side.

Derfor er vårt generelle råd at du holder deg til strategien du har valgt og ikke lar deg rive med av kortsiktige svingninger i markedene.

Pensjonssparing er langsiktig. Stå i det og hold hodet kaldt – det kan lønne seg på sikt.