Gå til hovedinnhold

Bærekraftige investeringer

Bærekraftige investeringer er selve hjørnesteinen når vi skal gi deg best mulig pensjonssparing. I tillegg støtter det ambisjonen vår om å gi et positivt bidrag til samfunnet.


Bærekraft utgjør en forskjell! 

Bærekraftige investeringer handler om å velge gode og sunne investeringer, som bidrar til at din pensjonssparing vokser, og samtidig være med å påvirke selskaper i en bærekraftig retning.

Vi tror at du får god og langsiktig avkastning ved å ta hensyn til bærekraft og at dette er en riktig måte å tenkte for å få et økonomisk trygt liv som pensjonist.  

 

Vår bærekraftige investeringsstrategi består av fire byggesteinerESG Integrasjon

Integrere ESG som en faktor sidestilt med finansielle faktorer, behandlet helhetlig og styrt fra et risiko og avkastningsperspektiv i investeringsprosessen.


Aktivt eierskap

Utføre aktivt eierskap gjennom dialog, stemmegivning, og samarbeid for å skape langsiktig verdi og bygge tillit som en universell eier.Screening

Screening for å identifisere ESG-risiko, oppfølging av spesifikke kriterier for produkter og løsninger, oppfølging av Danicas restriksjoner for kull, oljesand, kontroversielle våpen og tobakk.


Rapportering

Fremme åpenhet, dele informasjon om vår tilnærming, rapportere på fremgang og gjøre det tilgjengelig for kunder og interessenter.

Bærekraft: en naturlig del av dine investeringer

Bærekraft er helt sentralt når vi velger investeringer. Vi mener at de beste langsiktige investeringene også er de som fokuserer på bærekraftaspekter og på å drive ansvarlig virksomhet. Vi analyserer f.eks. hvordan selskaper jobber med å skape trygge og sunne arbeidsforhold, oppfyller menneskerettigheter, jobber med energieffektivitet og har en ansvarlig ledelse. Ved å analysere bærekraftforhold sammen med finansielle aspekter, kan vi velge de investeringene som på best mulig måte kan få pensjonssparingen din til å vokse.

Dine investeringer gjør en positiv forskjell

Når vi investerer pensjonssparingen din i selskaper, eier du en del av selskapene. På dine vegne bruker vi innflytelsen vår som aksjonær i selskaper og bidrar til at de utvikler seg i positiv retning. Ved å stemme ved generalforsamlinger og gjennom dialog med selskapene, kan vi diskutere løsninger og påvirke dem til å integrere bærekraft i virksomheten. Dette er med på å støtte opp om selskapenes langsiktige vekst og at den skjer på et ansvarlig grunnlag.

Dette investerer du ikke i

Du investerer ikke pensjonssparingen din i selskaper der størsteparten av omsetningen kommer fra kull og tjæresand. I tillegg investerer du ikke i selskaper som er involvert i kontroversielle våpen, som f.eks. atomvåpen eller landminer, samt land som omfattes av sanksjoner fra EU eller FN.

 

 

Les mer om konsernets investeringsrestriksjoner

Retningslinjer og  rapportering

Vi baserer retningslinjene våre for bærekraftige investeringer på internasjonalt anerkjente konvensjoner og prinsipper for samfunnsansvar, og vi rapporterer årlig om tilnærminger, prosesser og resultater som gjelder bærekraftige investeringer.


 • Våre retningslinjer for bærekraftige investeringer

  Vår tilnærming til bærekraftige investeringer er basert på integrering av miljømessige og sosiale spørsmål samt selskapsstyring (ESG) i investeringsbeslutninger, aktivt eierskap, screening og restriksjoner. Politikken er basert på internasjonale konvensjoner og prinsipper for samfunnsansvar. Dette inkluderer anbefalingene fra bedriftsstyringsutvalget, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter.

  Vi er en del av Danske Bank Group, som vi samarbeider om bærekraftige investeringer sammen med.

  Les mer om våre retningslinjer for bærekraftig investeringer

   

   

  Vi har også retningslinjer for hvordan vi utøver vårt eierskap i de virksomheter vi investerer i.

  Les mer om våre retningslinjer for aktivt eierskap

   

  Erklæring om vesentlig negativ påvirkning på bærekraftfaktorer

  Når vi fatter investeringsbeslutninger på vegne av våre kunder, vil vi vil ta hensyn til vesentlig negativ påvirkning en investering kan ha på bærekraftfaktorer. Vi vurderer dette i forhold til type og grad av påvirkning samt ut fra investeringsløsningenes sammensetning.

  Principal Adverse Impact Statement

 • Rapporteringer

  Vi har gått inn i eierstyringskomiteen og rapporterer årlig om aktivt eierskapsarbeid. Som en del av Danske Bank-konsernet er vi medlem av den FN-støttede organisasjonen, PRI, hvor vi årlig rapporterer om vår tilnærming til bærekraft og hvordan vi jobber med bærekraftige investeringer. 

  I 2018 fikk vi den høyeste PRI-rangeringen for vårt arbeid med bærekraftige investeringer.

  Les den siste rapporteringen til Komitéen for god Selskabsledelse.

   

  Fokus på aktivt eierskap

  Danica er en aktiv eier som utøver aktivt eierskap i de selskapene vi er investert i og stemmer på generalforsamlingene med mål om å skape konkurransedyktig avkastning for våre kunder. Gjennom våre forvaltere og rådgivere diskuterer vi en rekke ulike temaer og problemstillinger, eksempelvis finansiell utvikling, strategi, kapitalstruktur, miljø, sosiale aspekter eller selskapsledelse. Vårt mål er å sikre at selskapene håndterer risiko og frigjør sitt potensiale og finner muligheter.

  Danske Bank Asset Management er i all hovedsak den sentrale aktøren i som stemmer og utøver aktivt eierskap på vegne av Danica.

  Lær mer om hvordan de utøver aktivt eierskap og stemmegivning i vår siste aktivt eierskapsrapport.

   

  Se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?