Gå til hovedinnhold

Påvirker selskaber i en positiv retning

Aktivt ejerskab er vejen til at gøre en forskel.

Dialog med selskaber og stemmeafgivelse på generalforsamlinger er centrale værktøjer i vores ambition om at skabe gode pensionsopsparinger, påvirke selskaber og bidrage positivt til samfundet. Vi mener, at bæredygtighed og afkast går hånd i hånd, og med aktivt ejerskab kan vi skubbe på en bæredygtig udvikling i de selskaber, som vi investerer i, så de kan skabe gode, langsigtede afkast til vores kunder.

Bæredygtighed er et centralt element

Med aktivt ejerskab kan vi beskytte kundernes investeringer og få dem til at vokse. Dialog med selskaber giver os større viden om deres forretning, og om de vil være gode langsigtede investeringer. Samtidig kan vi bidrage til, at de bliver bedre drevne selskaber ved at løfte deres arbejde med ESG-forhold. Det kan fx omfatte, at de har et effektivt vandforbrug, fokus på klima- og miljøforhold, sikkerhedsprocedurer for produkter og ansatte eller har en ansvarlig og kompetent ledelse, der sikrer selskabets langsigtede værdi.

”Vi tror på, at fokus på bæredygtighedsaspekter inden for miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse spiller en vigtig rolle for, at selskaber kan skabe gode, langsigtede risiko-justerede afkast. Derfor lægger vi vægt på bæredygtighed i vores aktive ejerskab.”Jesper Langmack, Investeringsdirektør, Danica Pension.

Går i direkte dialog

Vi går direkte dialog med selskaber. Målet er, at selskaberne arbejder struktureret og effektiv med deres risici og muligheder inden for ESG (miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse) og finansielle forhold, så de kan være bedre positionerede til at skabe gode afkast på lang sigt. Oftest foregår dialogen i en fortrolig proces med selskaber, og det er vores erfaring, at vi derigennem kan opnå de bedste og mest effektive resultater.

Når dialog er en naturlig del af vores arbejde med udvælge investeringer, kan viBedre reducere og håndtere risici relateret til ESG-forhold og finansielle aspekter i investeringerneUdvælge investeringer der performer godt på ESG og kan skabe gode langsigtede afkastPåvirke selskaber mest effektivt og bidrage til at skabe bæredygtige og veldrevne selskaber

Tager ansvar og bidrager til løsninger

Som aktive ejere tager vi ansvar og bidrager til en positiv udvikling hos selskaber, vi investerer i. Som udgangspunkt forbliver vi derfor investeret i selskaber og vender ikke ryggen til problemer, udfordringer eller dilemmaer. I stedet for går vi i dialog med selskaber for at lægge pres på dem og bidrage til, at de udvikler sig en positiv retning og løser udfordringer eller kritisable forhold. Det er den mest effektive måde, hvor vi kan bidrage til at skabe gode og ansvarlige selskaber.

Eksklusion som sidste udvej

Det kan tage tid, før selskaber forbedrer sig – og vi understøtter dem på den lange bane igennem aktiv dialog. Vurderer vi, at selskabet ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på selskabet, kan det føre til frasalg af investeringen eller indføring af investeringsrestriktioner på specifikke selskaber.

”Som en ansvarlig investor bruger vi vores indflydelse til at lægge pres på selskaber til at løse og adressere problematikker eller udfordringer. Ved at forblive investeret i selskaber kan vi bidrage til varige positive forandringer, men sker der ikke tilstrækkelige fremskridt eller forbedringer over tid, frasælger vi vores ejerandele.”Anders Svennesen, Investeringsdirektør, Danica Pension

Igennem dialog kan vi

 • få en større forståelse og viden om selskabernes forretningsmodeller og strategier
 • få indsigt i og diskutere de væsentlige ESG-forhold og finansielle aspekter der kan påvirke selskabernes langsigtede udvikling.
 • påvirke og bidrage til at selskaber integrerer bæredygtighed i deres forretning og understøtte deres positive og langsigtede vækst og udvikling.
 • lægge pres på selskaber til at rette op på kritiske forhold og bidrage med løsningsmuligheder.

Dilemmaer og problemstillinger

Vi investerer i mange forskellige regioner og sektorer for at sprede risici og skabe et robust og langsigtet afkast. I den forbindelse kan der opstå dilemmaer og udfordringer, hvor vi fx inddrager ekspertviden, ESG-data og input fra andre relevante interessenter for at komme frem til den bedst mulige løsning. Hertil lægger vi stor vægt på, at investeringerne investeringer lever op til internationale konventioner og principper for samfundsansvar herunder FN’s Global Compact. Som en del af Danske Bank-koncernen har vi også en række Positions Statements, der sætter rammen for vores forventninger til selskabernes arbejde med bæredygtighedsforhold.

 • Dialog om energi- og klimaspørgsmål

  Klimaforandringer har betydelige finansielle risici, så fokus på at reducere og stoppe klimaforandringerne går hånd i hånd med at skabe gode afkast til kundernes pensioner. Derfor er vi er i dialog med selskaber om klimaspørgsmål.

  Klimadagsordenen og energitransformationen skaber forandringer i energisektoren, og vi har dialog med en række energiselskaber, om hvordan deres forretning påvirkes, og hvordan de kan håndtere forandringerne. Ud fra et investeringsmæssigt synspunkt mener vi, at selskaber, der er i gang med at transformere deres forretning mod mindre klimabelastende energiformer, vil være de bedste investeringer på lang sigt. Set ud fra hvordan samfundet, energilovgivning og forbrugertrends udvikler sig, så vil disse selskaber være positioneret til at skabe langsigtet værdi. Fortsætter selskaber med fx at fokusere på traditionelle energiformer uden at reducere CO2-intensiteten og ikke tage hensyn til bevægelsen mod grøn energi i deres forretninger, så mener vi, at de vil være dårlige investeringer på lang sigt.

  Et eksempel er Royal Dutch Shell, der er en af verdens største energiselskaber, hvor vi er i dialog med dem om deres tiltag for at reducere deres forretningsmæssige klima-relaterede risici og omstilling til en mere effektiv energiproduktion. Over de seneste år har Shell revideret deres langsigtede strategi og fremlagt en ambition om at halvere deres CO2-intensitet. Vi er i dialog for både at sikre, at selskabet leverer på sin strategi og for at diskutere potentielle strategiske udfordringer undervejs. Vi er også i dialog med Shell igennem vores medlemskab af klimanetværket for investorer, IIGCC, der er i løbende dialog med Shell. Her har Shell senest besluttet at stoppe deres medlemskab af American Fuel and Petrochemical Manufactures for at sikre overensstemmelse mellem deres eget klimafokus og klimapolitikken i de organisationer, som de er medlem af. Et andet eksempel er vores dialog med det italienske energiselskab, Enel, der over en årrække har øget deres andel af grøn energi og reduceret deres aktiviteter inden for fossil energi. Samtidig har de en klar fremadrettet strategi, der skal reducere deres klimabelastning.

Stemmer på generalforsamlinger

På generalforsamlinger bruger vi vores stemmeret til at sætte bæredygtighed på dagsordenen hos selskaber. Vi bruger generalforsamlingerne til at give vores mening til kende og stemme for og imod forslag, så selskaberne kan skabe langsigtet værdi og udvikle og styrke deres arbejde med ESG-forhold.

Stemmeafgivelserne er koordineret med den dialog, vi har med selskaberne for at kunne påvirke og bidrage mest effektivt til selskabernes udvikling og vækst. Vi udøver vores stemmeret på generalforsamlinger hos danske selskaber, hvor vi repræsenterer relevante beholdninger. Se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger her.

Samarbejder med andre investorer

Som en del af vores aktive ejerskab samarbejder vi med andre investorer og relevante interessenter for at påvirke selskaber og bidrage til en bæredygtig udvikling. Det kan være i tilfælde, hvor en samlet investor-holdning til bestemte emner kan skabe størst positiv forandring, eller hvis vi mener, at vi kan få større indflydelse over for et selskab ved at gå sammen med andre investorer. Derudover er vi også medlem af forskellige investor-initiativer for at fremme større transparens og bæredygtighedsstandarder hos selskaber og på de finansielle markeder generelt.

 • Dansif

  Organisationen Dansif arbejder for at fremme viden, debat og erfaringsudveksling inden for bæredygtige investeringer og bidrage med relevant data inden for området. Gennem Danske Bank-koncernen er Danica Pension medlem af Dansif, der har søsterorganisationer over hele verden.

  www.dansif.dk

 • PRI

  PRI - Principles for Responsible Investment – er en FN-støttet medlemsorganisation, der arbejder for forstå, hvordan miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG) påvirker investeringer og understøtte deres medlemmer i at integrere ESG i deres investeringer og det aktive ejerskab. Danica Pension er medlem af PRI som en del af Danske Bank-koncernen og har underskrevet deres seks principper for ansvarlige investeringer, der er fundamentet for Danica Pensions’ arbejde med bæredygtige investeringer. Gennem Danske Bank-koncernen rapporteres der årligt til PRI om processerne og arbejdet med bæredygtige investeringer.

  www.unpri.org

 • Institutional Investors Group on Climate Change

  Som en del af Danske Bank-koncernen er Danica medlem af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), der er et netværk af over 170 pensionsselskaber og investorer, der tilsammen forvalter en formue på 23 billioner euro. IIGCC arbejder for at politikere, investorer og selskaber samarbejder om at reducere klimaforandringerne og inkorporerer klimarelaterede risici og muligheder i deres forretningsmodeller og strategier.

  www.iigcc.org

 • Paris Pledge for Action

  Det er Danica Pensions ambition at bidrage til at løse klimaudfordringerne. Som en del af Danske Bank-koncernen har Danica Pension derfor underskrevet aftalen ’Paris Pledge for Action’ i 2015 for at bakke op om Paris-aftalen og målet om at bekæmpe klimaforandringer ved at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader frem mod år 2100.

  www.parispledgeforaction.org

 • Carbon Disclosure Project

  Carbon Disclosure Project er en organisation, der indsamler og deler information om CO2-udledning og klimastrategier, så investorer har data og værktøjer til at reducere klimarelaterede risici og inkludere klimamæssige muligheder i investeringsbeslutninger. Gennem Danske Bank-koncernen er Danica Pension medlem.

  www.cdp.net

 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures

  Danske Bank har tilsluttet sig Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), der udvikler et rapporteringsværktøj, som selskaber kan bruge til at rapportere deres finansielle risici relateret til klima over for investorer, långivere og andre stakeholders. Danske Bank mener, at TCFD’s værktøj vil hjælpe selskaber til at kunne imødekomme investorernes krav til rapportering, så investorer kan måle og adresse klimarelaterede risici.

  www.fsb-tcfd.org

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?