Gå til hovedinnhold

Påvirker selskaber i en positiv retning

Aktivt ejerskab er vejen til at gøre en forskel.

Dialog med selskaber og stemmeafgivelse på generalforsamlinger er centrale værktøjer i vores ambition om at skabe gode pensionsopsparinger, påvirke selskaber og bidrage positivt til samfundet. Vi mener, at bæredygtighed og afkast går hånd i hånd, og med aktivt ejerskab kan vi skubbe på en bæredygtig udvikling i de selskaber, som vi investerer i, så de kan skabe gode, langsigtede afkast til vores kunder.

Bæredygtighed er et centralt element

Med aktivt ejerskab kan vi beskytte kundernes investeringer og få dem til at vokse. Dialog med selskaber giver os større viden om deres forretning, og om de vil være gode langsigtede investeringer. Samtidig kan vi bidrage til, at de bliver bedre drevne selskaber ved at løfte deres arbejde med ESG-forhold. Det kan fx omfatte, at de har et effektivt vandforbrug, fokus på klima- og miljøforhold, sikkerhedsprocedurer for produkter og ansatte eller har en ansvarlig og kompetent ledelse, der sikrer selskabets langsigtede værdi.

”Vi tror på, at fokus på bæredygtighedsaspekter inden for miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse spiller en vigtig rolle for, at selskaber kan skabe gode, langsigtede risiko-justerede afkast. Derfor lægger vi vægt på bæredygtighed i vores aktive ejerskab.”Jesper Langmack, Investeringsdirektør, Danica Pension.

Går i direkte dialog

Vi går direkte dialog med selskaber. Målet er, at selskaberne arbejder struktureret og effektiv med deres risici og muligheder inden for ESG (miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse) og finansielle forhold, så de kan være bedre positionerede til at skabe gode afkast på lang sigt. Oftest foregår dialogen i en fortrolig proces med selskaber, og det er vores erfaring, at vi derigennem kan opnå de bedste og mest effektive resultater.

Når dialog er en naturlig del af vores arbejde med udvælge investeringer, kan viBedre reducere og håndtere risici relateret til ESG-forhold og finansielle aspekter i investeringerneUdvælge investeringer der performer godt på ESG og kan skabe gode langsigtede afkastPåvirke selskaber mest effektivt og bidrage til at skabe bæredygtige og veldrevne selskaber

Tager ansvar og bidrager til løsninger

Som aktive ejere tager vi ansvar og bidrager til en positiv udvikling hos selskaber, vi investerer i. Som udgangspunkt forbliver vi derfor investeret i selskaber og vender ikke ryggen til problemer, udfordringer eller dilemmaer. I stedet for går vi i dialog med selskaber for at lægge pres på dem og bidrage til, at de udvikler sig en positiv retning og løser udfordringer eller kritisable forhold. Det er den mest effektive måde, hvor vi kan bidrage til at skabe gode og ansvarlige selskaber.

Eksklusion som sidste udvej

Det kan tage tid, før selskaber forbedrer sig – og vi understøtter dem på den lange bane igennem aktiv dialog. Vurderer vi, at selskabet ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på selskabet, kan det føre til frasalg af investeringen eller indføring af investeringsrestriktioner på specifikke selskaber.

”Som en ansvarlig investor bruger vi vores indflydelse til at lægge pres på selskaber til at løse og adressere problematikker eller udfordringer. Ved at forblive investeret i selskaber kan vi bidrage til varige positive forandringer, men sker der ikke tilstrækkelige fremskridt eller forbedringer over tid, frasælger vi vores ejerandele.”Anders Svennesen, Investeringsdirektør, Danica Pension

Igennem dialog kan vi

  • få en større forståelse og viden om selskabernes forretningsmodeller og strategier
  • få indsigt i og diskutere de væsentlige ESG-forhold og finansielle aspekter der kan påvirke selskabernes langsigtede udvikling.
  • påvirke og bidrage til at selskaber integrerer bæredygtighed i deres forretning og understøtte deres positive og langsigtede vækst og udvikling.
  • lægge pres på selskaber til at rette op på kritiske forhold og bidrage med løsningsmuligheder.

Dilemmaer og problemstillinger

Vi investerer i mange forskellige regioner og sektorer for at sprede risici og skabe et robust og langsigtet afkast. I den forbindelse kan der opstå dilemmaer og udfordringer, hvor vi fx inddrager ekspertviden, ESG-data og input fra andre relevante interessenter for at komme frem til den bedst mulige løsning. Hertil lægger vi stor vægt på, at investeringerne investeringer lever op til internationale konventioner og principper for samfundsansvar herunder FN’s Global Compact. Som en del af Danske Bank-koncernen har vi også en række Positions Statements, der sætter rammen for vores forventninger til selskabernes arbejde med bæredygtighedsforhold.

Stemmer på generalforsamlinger

På generalforsamlinger bruger vi vores stemmeret til at sætte bæredygtighed på dagsordenen hos selskaber. Vi bruger generalforsamlingerne til at give vores mening til kende og stemme for og imod forslag, så selskaberne kan skabe langsigtet værdi og udvikle og styrke deres arbejde med ESG-forhold.

Stemmeafgivelserne er koordineret med den dialog, vi har med selskaberne for at kunne påvirke og bidrage mest effektivt til selskabernes udvikling og vækst. Vi udøver vores stemmeret på generalforsamlinger hos danske selskaber, hvor vi repræsenterer relevante beholdninger. Se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger her.

Samarbejder med andre investorer

Som en del af vores aktive ejerskab samarbejder vi med andre investorer og relevante interessenter for at påvirke selskaber og bidrage til en bæredygtig udvikling. Det kan være i tilfælde, hvor en samlet investor-holdning til bestemte emner kan skabe størst positiv forandring, eller hvis vi mener, at vi kan få større indflydelse over for et selskab ved at gå sammen med andre investorer. Derudover er vi også medlem af forskellige investor-initiativer for at fremme større transparens og bæredygtighedsstandarder hos selskaber og på de finansielle markeder generelt.

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?