Gå til hovedinnhold

Bæredyktighet er gode investeringer

Bæredyktighet er en naturlig del, når vi velger investeringer.

Vi tror på å integrere bæredyktighet, når vi investerer kundens pensjon, da det understøtter og styrker vårt arbeid med å skape langsiktighet og attraktiv avkastning.

Sunne investeringer med bærekraftig avkastning

Bærekraftige investeringer handler om å gjøre gode og sunne investeringer, og ESG-forhold spiller en nøkkelrolle. Hvordan en investering presterer innenfor miljømessige og sosiale forhold eller eierstyring og selskapsledelse, kan ha innvirkning på om det er en god investering eller ikke. Kort sagt tror vi at investeringer som tar hensyn til bærekraft også vil være gode investeringer som kan gi attraktiv avkastning på bærekraftig basis.

Skreddersydd ESG-integrasjon

Vi analyserer og bruker ESG annerledes i investeringsanalysene og beslutningene, slik at den tilpasses den enkelte investering eller aktivaklasse. Faktisk har investeringer forskjellige egenskaper og påvirkes forskjellig av ESG-forhold. Derfor skreddersyr vi vårt arbeid med ESG til den spesifikke aktivaklassen og strategien for å skape mest mulig verdi for investeringene.

Fokus på klimaforhold.

Klimaagenda spiller en nøkkelrolle når man investerer i kundenes pensjonssparing og når man går i dialog med selskaper. Det støtter vårt mål om å skape attraktive pensjonssparing samtidig som vi bidrar til klimaambisjonene i Parisavtalen.

Vi tar hensyn til klimaaspekter i investeringsprosessene

Vår ambisjon er å investere ca. 100 millioner kroner i den grønne omstilling frem mot 2030.

Vi rapporterer om CO2-utslipp fra investeringene

Vi støtter Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD) og Climate Action 100+

”Vi ejer typisk selskaber i lang tid, når vi investerer i alternativer, og det er vigtigt at kende alle risici, udfordringer og muligheder. Derfor er det helt essentielt, at vi afdækker selskabernes ESG-aspekter, og det indgår som en væsentlig del af due diligence processen og beslutningen om at foretage investeringen. Det er kernen i at lave attraktive investeringer.”Poul Kobberup, Investeringsdirektør i Danica Pension

Fokuserer på viktige ESG-forhold

Vi fokuserer på de essensielle ESG-forholdene som påvirker investeringens langsiktige avkastningspotensial. De varierer fra investering til investering basert på en rekke faktorer som industri, forretningskompleksitet, produkter og tjenester, konkurransesituasjon, regulering, forbrukertrender osv. Gjennom screening, interne og eksterne analyser, ekspertkunnskap og ESG-data, kan vi identifisere forholdene som betyr mest relevant å fokusere på når du velger investeringer. Se eksempler på ESG-forhold som kan være viktige for forskjellige bransjer.

Miljø

 • Miljø

  Kjemisk produksjon kan generere farlig avfall som tungmetaller, syre eller kloakkslam. Kjemiske selskaper er underlagt forskrifter for avfallshåndtering og kan møte utfordringer med å håndtere myndighetskrav for transport, prosessering, lagring og deponering. Her er fokuset på selskapenes strategi for f.eks avfallsreduksjon, effektiv og korrekt håndtering og avhending av avfall eller gjenvinning. Selv om slike initiativer kan kreve store investeringer, kan de bidra til å redusere selskapenes langsiktige kostnader og redusere risikoen for regulatoriske sanksjoner eller rettslige skritt.

  Produksjon av byggematerialer krever også betydelige mengder vann, og industrien er underlagt regulatoriske og driftsmessige risikoer forårsaket av for eksempel vannmangel, noe som kan skape økt prispress, kostnader forbundet med vannforsyning eller regulering av avløpshåndtering. Produksjonen kan påvirkes hvis selskaper ikke har en stabil vannforsyning, og samtidig kan stigende priser på vann øke produksjonskostnadene. Bedrifter som implementerer teknologier og prosesser som effektiviserer vannforbruket, vil ha færre forretningsrisikoer relatert til for eksempel økende produksjonskostnader, vannmangel og redusere virkningen av regulering. Og hvis selskaper klarer å holde seg foran trenden, vil de ha betydelige forretningsmuligheter.
 • Klima

  Det samfunnsmessige fokuset på klimaagenda, politisk klimaregulering, endret forbrukeratferd og nye energieffektive teknologier har forårsaket store endringer i energi- og forsyningssektorene. Bevegelsen mot energiproduksjon med lavere CO2-utslipp gir interessante muligheter og nye risikoer i sektoren, og vi analyserer og identifiserer investeringer som er best posisjonert for å skape langsiktig verdi. Grønn energi er i økende grad et fokusområde for samfunnet og kunder over hele verden, og selskapene som tar del i transformasjonen mot en grønnere energiproduksjon vil sannsynligvis være de beste investeringene. For eksempel zoomer vi inn på utviklingen av infrastruktur for elbiler, erstatter kullbasert energiproduksjon samt oljeselskaper som fokuserer på å redusere CO2-utslippene deres gjennom renere energiformer.

  Bedrifter i eiendomsbransjen kan også bli påvirket av for eksempel endrede klimamønstre som kan føre til hyppigere ekstreme værforhold. Her er fokuset på at selskaper kontinuerlig analyserer hvordan klimarelaterte risikoer påvirker virksomheten og om de reduserer disse risikoen for å lage en robust forretningsmodell. Skogselskaper kan også bli påvirket av klimaendringer. Dette kan skyldes endringer i nedbørsmønstre og temperaturer, hyppigere ekstreme værforhold eller skogbranner. Også her er fokuset på selskapene som håndterer betydelige risikoer forårsaket av påvirkningen av klimaendringer på skogbruk og tømmerproduksjon, og om de griper muligheter til å sette i gang tiltak som kan gi dem en forretningsfordel når det gjelder å håndtere klimatiske forretningsmessige konsekvenser.

   

 • Sikre arbeidsforhold

  Bedrifter som produserer bygningsmaterialer har vanligvis økt sikkerhets- og helserisiko. Den økte risikoen skyldes delvis at utvinning av råvarer innebærer bruk av anleggsmaskiner (tungt utstyr) og farlig støv kan utvikles som kan få helsemessige konsekvenser. Innenfor denne bransjen, for eksempel, er fokuset på hvordan bedrifter skaper riktige helsemessige forhold og arbeidssikkerhet, og hvordan de skaper en kultur som fremmer sikkerhet på arbeidsplassen.

   

  I bio- og farmasøytisk industri er mangel på produktsikkerhet eller uriktig informasjon om bivirkninger betydelig risiko som kan føre til kostbare skadesaker. Her er fokuset på om selskaper implementerer retningslinjer og prosedyrer for sikkerhetstiltak i sine produksjonsanlegg og om de har tilstrekkelig god styring i produktutviklingen.

   

 • Anti Korupsjon

  Legemiddelindustrien er underlagt en rekke internasjonale, nasjonale og regionale lover som tar sikte på å forhindre korrupsjon og bestikkelser som kan gi selskaper ulovlige konkurransefordeler. For eksempel er det strenge juridiske krav i USA som gjør det ulovlig for selskaper å finansiere aktiviteter som ulovlig vil gi dem nye kunder eller beholde eksisterende kunder. Innenfor denne bransjen fokusere på selskapenes prosedyrer for å forhindre korrupsjon etterlever de juridiske kravene i hvert land de opererer i.
 • Menneskerettigheter og lokalsamfunn

  Gruveselskaper har ofte aktiv gruvedrift på samme sted i en årrekke, og de er avhengige av lokal støtte for å få og opprettholde tillatelser til å drive gruvedrift. I perioden med aktiv gruvedrift kan det oppstå situasjoner der samfunn er sosialt eller miljømessig påvirket, og dette kan påvirke selskapenes muligheter til å drive gruvedrift. Derfor er fokuset på hvordan gruveselskaper for eksempel samarbeider med lokalsamfunnet og andre interessenter for å ta hensyn til for eksempel urfolks rettigheter, menneskerettigheter generelt eller helseproblemer knyttet til gruvedrift.

   

  Det samme gjelder verktøy som også kan være avhengige av støtte fra lokalsamfunnet i for eksempel utvikling av nye infrastrukturprosjekter. Gjennom hele faser av prosjektet er det viktig at selskaper kontinuerlig går i en konstruktiv dialog med lokalsamfunnet og adresserer og styrer lokalsamfunnets interesser, rettigheter eller bekymringer. Det kan for eksempel være at lokalsamfunnet fremdeles har tilgang til rent drikkevann eller tilgang til mat.

   

Utvikler og styrker arbeidet med bærekraft

Vårt "ESG Integration Council" sikrer en sterk integrering av ESG i våre investeringsprosesser over hele investeringsuniverset. Vi diskuterer kontinuerlig hvordan vi best kan integrere ESG i våre ulike aktivaklasser slik at det kommer både kundenes avkastning og vi kan gi et positivt bidrag til selskapene vi investerer i.

ESG-integrasjon

 • Avgjør hvordan implementere strategien for bærekraftig investering
 • Evaluerer og diskuterer ESG-relaterte risikoer, utfordringer og dilemmaer
 • Bestemmer investeringsbegrensninger
 • Diskuterer aktive eieraktiviteter inkludert potensielle samarbeid med andre investorer og interessenter

Krever eksterne ledere

Når vi bruker eksterne kapitalforvaltere for å investere kundenes pensjonsmidler, krever vi ESG-integrasjon. ESG må være en integrert del av sine investeringsbeslutninger, sammen med økonomiske forhold, for å identifisere betydelige risikoer og muligheter. I tillegg forventer vi at de vil samarbeide med porteføljeselskaper for å påvirke dem i en positiv retning og støtte deres vekst og utvikling. Vi overvåker og evaluerer eksterne kapitalforvaltere fortløpende, og vi er i dialog med dem om ytterligere tiltak i forhold til ESG-integrasjon og aktivt eierskap. Vi styrker kontinuerlig våre prosesser og kriterier for å velge eksterne kapitalforvaltere for å skape best mulig avkastning for våre kunder og for å være aktive eiere.

 

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?