Gå til hovedinnhold

Bæredygtighed er gode investeringer

Bæredygtighed er en naturlig del, når vi udvælger investeringer.

Vi tror på at integrere bæredygtighed, når vi investerer kundernes pensionsopsparinger, da det understøtter og styrker vores arbejde med at skabe langsigtede og attraktive afkast.

Integreret tilgang til bæredygtighed

Vi integrerer bæredygtighedsaspekter, når vi udvælger investeringer. I investeringsanalyserne og -beslutningerne inddrager vi miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse (også kendt som ESG-forhold) sammen med finansielle forhold, så vi kan lave de bedst mulige investeringer til gavn for kundernes pensionsopsparinger.

Sunde investeringer med bæredygtige afkast

Bæredygtige investeringer handler om at lave gode og sunde investeringer, og ESG-forhold spiller en central rolle. Hvordan en investering performer inden for miljømæssige- og sociale forhold eller selskabsledelse kan have betydning for, om det er en god investering eller ej. Kort sagt tror vi på, at investeringer, der tager hensyn til bæredygtighed, også vil være gode investeringer, der kan skabe attraktive afkast på et bæredygtigt grundlag.

Skræddersyet ESG-integrationen

Vi analyserer og bruger ESG forskelligt i investeringsanalyserne og –beslutningerne, så det er tilpasset den enkelte investering eller aktivklasse. Investeringer har nemlig forskellige karakteristika og påvirkes forskelligt af ESG-forhold. Derfor skræddersyer vi arbejdet med ESG til den specifikke aktivklasse og strategi for at skabe mest muligt værdi for investeringerne.

Værktøjskassen til en stærk og systematisk ESG-integrationESG-data

Vi anvender ESG-data og analyser fra flere eksterne udbydere. Det giver os de bedst mulige perspektiver og om investeringernes ESG-performance på tværs af aktivklasser. Vi bruger den viden i investeringsanalyserne- og beslutningerne.Overblik over væsentlige ESG-forhold

I vores investeringsanalyser anvender vi bl.a. vores værktøj – mDASH - til at zoome ind på og identificere de væsentligste ESG-forhold, der kan påvirke investeringerne og den langsigtede værdiskabelse. Analyserne er en vigtig del, når vi udvælger investeringer og er i dialog med selskaber.Screening

Vi screener investeringsuniverset for at identificere risici og muligheder inden for ESG-aspekter. Vi screener bl.a. for, hvordan investeringer arbejder med best-practices eller internationale konventioner og rammer for selskabers samfundsansvar. Analyserne indgår i vores selskabsdialoger og i investeringanalyserne og –beslutningerne. Vi bruger både egne analyser samt eksterne data og analyser i screeningen.ESG-specialister

Vores interne afdeling af ESG-specialister og analytikere supporterer vores investeringsteams. Med en specialiseret ESG-afdeling får vi et dybere indblik i de væsentlige ESG-faktorer, når vi udvælger investeringer, og vi har bedre muligheder for effektivt at påvirke selskaber igennem dialog.Uddannelsesforløb

Vores investeringsteams gennemgår løbende uddannelses- og træningsforløb. Det skal sikre, at de har den nyeste viden inden for ESG, så de kan videreudvikle og forbedre deres integrering af ESG i investeringsanalyserne- og beslutningerne.

”Vi ejer typisk selskaber i lang tid, når vi laver investeringer i alternativerne, og det er vigtigt at kende alle risici, udfordringer og muligheder. Derfor er det helt essentielt, at vi afdækker selskabernes ESG-aspekter, og det indgår som en væsentlig del af due diligence processen og beslutningsgrundlaget. Det er kernen i at lave gode investeringer”Jesper Langmack, Investeringsdirektør i Danica Pension

Stiller skarpt på væsentlige ESG-forhold

Vi fokuserer på de væsentlige ESG-forhold, der påvirker investeringernes langsigtede afkastmuligheder. De varierer fra investering til investering ud fra en række forhold som fx branche, forretningskompleksitet, produkter og services, konkurrencesituation, regulering, forbrugertrends etc. Igennem screening, interne og eksterne analyser, ekspertviden og ESG-data kan vi identificere de forhold, der er mest relevante at fokusere på, når vi udvælger investeringer. Se eksempler på hvilke ESG-forhold, der kan være væsentlige for forskellige brancher.

 • Miljø

  Produktion af kemikalier kan generere farligt affald som tungmetaller, syre eller spildevandsslam. Kemikalieselskaber er underlagt regulering ift. affaldshåndtering og kan have udfordringer med at håndtere lovkrav til transport, behandling, opbevaring og bortskaffelse. Her er der fokus på selskabernes strategi for fx reduktion af affald, effektiv og korrekt håndtering og bortskaffelse af affald eller genanvendelse. Selvom sådanne initiativer kan kræve store investeringer, så kan det være med til at reducere selskabernes langsigtede omkostninger og reducere risici for regulatoriske sanktioner eller sagsanlæg.

  Produktion af byggematerialer kræver ligeledes betydelige mængder vand, og branchen er underlagt regulatorisk og operationelle risici forsaget af fx vandknaphed, der kan skabe øget prispres, omkostninger forbundet med vandforsyning eller regulering af spildevandshåndtering. Produktionen kan blive påvirket, hvis selskaber ikke har en stabil vandforsyning, og samtidig kan stigende priser på vand øge produktionsomkostningerne. Selskaber der implementerer teknologier og processer, der effektiviserer vandforbruget, vil have færre forretningsmæssige risici relateret til fx stigende produktionsomkostninger, vandmangel og reducerer påvirkningen fra regulering. Og formår selskaber at være på forkant med udviklingen, så vil de have væsentlige forretningsmæssige muligheder.

 • Klima

  Det samfundsmæssige fokus på klimadagsordenen, politisk klimaregulering, ændret forbrugeradfærd og nye energieffektive teknologier har skabt store forandringer hos energi- og forsyningssektoren. Bevægelsen imod energiproduktion med lavere CO2-udledning giver interessante muligheder og nye risici hos sektoren, og vi analyserer og identificerer investeringer, der er bedst positioneret til at skabe langsigtet værdi. Grøn energi er i stigende grad et fokusområde for samfundet og kunder rundt omkring i verden, og de selskaber, der tager del i transformationen mod en grønnere energiproduktion, vil sandsynligvis være de bedste investeringer. Eksempelvis zoomer vi ind på udviklingen af infrastruktur til el-biler, erstatning af kulbaseret energiproduktion samt olieselskaber, der fokuserer på at reducere deres CO2-udledning gennem renere energiformer.

  Selskaber inden for ejendomsbranchen kan også være påvirket af eksempelvis forandrede klimamønstre, der kan resultere i hyppigere ekstreme vejrforhold. Her er der fokus på, selskaberne løbende analyserer, hvordan klima-relaterede risici påvirker forretningen, og hvorvidt de reducerer disse risici for at skabe en robust forretningsmodel. Selskaber inden for skovdrift kan også blive påvirket af klimaforandringerne. Det kan være ift. forandringer i nedbørsmønstre og temperaturer, hyppigere ekstreme vejrforhold eller skovbrande. Her er der ligeledes fokus på, selskaberne håndterer væsentlige risici forårsaget af klimaforandringernes påvirkning på skovdrift og træproduktion, og om de griber muligheder for at iværksætte initiativer, der kan give dem en forretningsmæssig fordel ift. til at håndtere klimamæssige forretningskonsekvenser.

 • Sikre arbejdsforhold

  Selskaber, der producerer byggematerialer, har typisk forhøjede risici inden for sikkerhed og sundhed. De forhøjerede risici skyldes bl.a., at udvinding af råmaterialer involverer brugen af entreprenørmaskiner (tungt udstyr), og der kan udvikles farligt støv, der kan have helbredsmæssige konsekvenser. Inden for denne branche er der fx fokus på, hvordan selskaber skaber ordentlige sundhedsforhold og arbejdssikkerhed, og hvordan de skaber en kultur, der promoverer sikkerhed på arbejdspladsen.

  Inden for bio- og farmaindustrien er manglende produktsikkerhed eller ukorrekte informationer om bivirkninger en væsentlig risici, der kan føre til omkostningstunge erstatningssager. Her er der fokus på, om selskaberne implementerer politikker og procedurer for sikkerhedsforanstaltninger i deres produktionsfaciliteter, og om de har en tilstrækkelig god governance i deres produktudvikling.

 • Anti-korruption

  Medicinalindustrien er underlagt en række internationale, nationale og regionale lovgivninger, der skal forhindre korruption og bestikkelse, der kan give selskaber ulovlige konkurrencemæssige fordele. Eksempelvis er der strenge lovkrav i USA, der gør det ulovlig for selskaber at finansiere aktiviteter, der på ulovlig vis vil give dem nye kunder eller beholde eksisterende kunder. Inden for denne industri er der bl.a. fokus på, selskabernes procedurer for at forhindre korruption lever op til lovkravene i alle lande, som de opererer i.

 • Menneskerettigheder og lokalsamfund

  Mineselskaber har ofte aktiv minedrift på samme beliggenhed over en årrække, og de er afhængige af lokalstøtte for at få og opretholde tilladelser til at drive minedrift. I løbet af perioden med aktiv minedrift kan der opstå situationer, hvor lokalsamfund bliver socialt eller miljømæssigt påvirket, og det kan influere selskabernes muligheder for at drive minedrift. Derfor er der fokus på, hvordan mineselskaber fx samarbejder med lokalsamfundet og andre interessenter for at tage hensyn til fx rettigheder for den oprindelige befolkning, menneskerettigheder generelt eller sundhedsspørgsmål i relation til minedriften.

  Det samme forhold gør sig gældende for forsyningsselskaber, der også kan være afhængige af støtte fra lokalsamfundet i fx udviklingen af nye infrastrukturprojekter. Igennem hele projektets faser er det vigtigt, at selskaber kontinuerligt er i konstruktiv dialog med lokalsamfundet og adresserer og håndterer lokalsamfundets interesser, rettigheder eller bekymringer. Det kan fx være at lokalsamfundet fortsat har adgang til rent drikkevand eller adgang til fødevarer.

Udvikler og styrker arbejdet med bæredygtighed

Vores ’ESG-integrationsråd’ sikrer en stærk integration af ESG i vores investeringsprocesser på tværs af investeringsuniverset. Vi diskuterer løbende, hvordan vi bedst muligt kan integrere ESG inden for vores forskellige aktivklasser, så det både gavner for kundernes afkast, og vi kan bidrage positivt til de selskaber, som vi investerer i.

ESG-integrationsråd

 • Beslutter hvordan strategien for bæredygtige investeringer implementeres
 • Evaluerer og diskuteres ESG-relaterede risici, udfordringer og dilemmaer
 • Beslutter investeringsrestriktioner
 • Diskuterer aktivt ejerskabsaktiviteter herunder mulige samarbejder med andre investorer og interessenter

Stiller krav til eksterne forvaltere

Når vi anvender eksterne kapitalforvaltere til at investere kundernes pensionsmidler, stiller vi krav om ESG-integration. ESG skal være en integreret del af deres investeringsbeslutninger sammen med finansielle forhold for at identificere væsentlige risici og muligheder. Derudover forventer vi, at de går i dialog med porteføljeselskaber for at påvirke dem i en positiv retning og understøtte deres vækst og udvikling. Vi monitorerer og evaluerer løbende de eksterne kapitalforvaltere, og vi er i dialog med dem om yderligere tiltag i relation til ESG-integration og aktivt ejerskab. Vi styrker løbende vores processer og kriterier for at udvælge eksterne kapitalforvaltere for at kunne skabe det bedst mulige afkast til vores kunder og for at være aktive ejere.

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?