Fondskonto

​Pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet

 • Full frihet på inn- og utbetalinger
 • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales
 • Ingen skatt ved endring av investeringsprofil

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Fondskonto er vårt anbefalte produkt for deg som å velge investeringer selv. Start sparingen nå og få mer frihet når du blir pensjonist.

Figuren til nedenfor viser et eksempel på privat pensjonssparing. Pensjonsinntekten vil avhenge av folketrygd, tjenestepensjon, avkastning, varighet og størrelse på sparingen.

Investeringsprofiler

Vi investerer din sparing på bakgrunn av den profilen du selv ønsker. Du velger fritt blant våre sammensatte investeringsprofiler under Danica Valg eller Danica Balanse - vi ordner resten.

 

Spareavtale

Avtalen opprettes som spareavtale med avtalegiro. Minste sparebeløp er 12 000 kroner i året. I tillegg til fast sparing kan det settes inn engangsbeløp.

 

Snakk med oss om Fondskonto

Informasjon om Fondskonto

 • Investering

  Det kan velges mellom fire ulike investeringsprofiler.  Forsiktig (25 % aksjer), Moderat (50 % aksjer), Offensiv (75 % aksjer) eller 100 % Aksjer. I tillegg tilbyr vi profilen Åpen, hvor du velger fritt blant alle fond Danica tilbyr Danica Pensjon garanterer ikke for verdiutviklingen i spareperioden. Verdien av investeringene kan både stige og falle. Hvert år gir Danica Pensjon en verdirapport som viser innbetalinger, kostnadstrekk og verdiutvikling i perioden. I tillegg har du oversikt over dine avtaler på Danica nettpensjon via danica.no.På danica.nokan du også lese mer om prospekt og vedtekter i det enkelte fond, jf. lov om verdipapirfond.

 • Innbetaling
  Innbetaling
  Du kan velge å sette inn et engangsbeløp, minimum 25 000 kroner og/eller opprette en spareavtale på minimum 1000 kroner per måned.
 • Rebalansering
  Rebalansering
  Når markedet endrer seg slik at forholdet mellom verdien av aksjefond og rentefond endrer seg, vil porteføljen bli rebalansert. Det betyr at vi selger eller kjøper aksjefond og rentefond slik atforholdet blir konstant. Rebalanseringen gjør at du får sikret gevinst gjennom salg når aksjemarkedet stiger, samtidig som du får kjøpt aksjeandeler rimelig når markedetfaller. Rebalanseringen skjer automatisk hvert halvår.
 • Nedvekting
  Nedvekting
  Mange ønsker å sikre oppnådde gevinster og samtidig redusere risikoen når det nærmer seg slutten av spareperioden. Det kan gjøres ved at man selger ut deler av aksjeporteføljen og erstatter med rentefond. Dette kalles nedvekting. For investeringsprofilene Moderat, Offensiv og100 % aksjer kan man velge automatisk nedvekting, slik at profilen gradvis endres til Forsiktig (25 % aksjer) ved utbetalingsstart. Nedvektingen starter 7 år før utbetalingsstart.
 • Utbetaling

  Utbetaling
  Du velger selv når utbetalingen skal starte. Enten som en engangsutbetaling eller fordelt over en valgt periode. Du kan også ta ut deler av sparesaldo dersom du måtte ønske det.


 • Skatt
  Skatt
  • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales, og du kan bytte fond uten at det utløser skatt
  • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling er avkastningen skattepliktig, avkastningen skattes på lik linje med verdipapirfond:
  • 31,68 % skatt på avkastningen av aksjedelen
  • 22 % skatt på avkastningen av rentedelen
  • Det gis skjermingsfradrag. Les mer på Skatteetatens nettsider.
  • Det er formuesskatt på fondskonto og formuesrabatt på 35 % for aksjefond
 • Dødsfall
  Hva skjer ved dødsfall?
  Dersom avtalens forsikrede person skulle falle fra, vil 101 % av saldo (1 % i tillegg til saldo) utbetales til etterlatte som en engangsutbetaling.
 • Kostnader

  Omkostninger*

  Administrasjonskostnader: 0,3% (min kr 225,-)

  Forvaltningsprovisjon: 0,35% - 2,5%

   

  * Ved etablering av avtale via DanskeBank gjelder følgende: Provisjonen er lik på tvers av produkter, og beregnes som følger:1. Danske Bank skal motta 40 % av den returprovisjon (kickback) Danica mottar knyttet til fondsforvaltningen av formidlede kundeavtaler fra Danske Bank. 2. Danske Bank skal motta 1/3 av inntektene som Danica har knyttet til administrasjon av kundeavtaler formidlet av Danske Bank.

   

  Risikopremien for dødsfallsdekningen (1 % i tillegg til saldo) beregnes med bakgrunn i forsikredes alder, og avtalens verdi. Eksempelvis utgjør denne for en 30-, 50- eller 70-åring henholdsvis kr 0,36, kr 1,80 eller kr 15,69 pr år for en fondskonto med saldo på 100.000.


  ** Fondsforvaltere dekker sine omkostninger ved daglig å belaste enkelte fond. Forvaltningskostnaden er avregnet i de fondskurser som offentliggjøres. For øvrig gjelder prospekt og vedtekter i det enkelte fond, jf. lov om verdipapirfond.

 • Produktark og vilkår

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?