Tidligere spareprodukter

IPA, Livrente, Fripolise med investeringsvalg og gammel IPS


Regjeringen fjernet retten til skattefradrag for nye premieinnbetalinger i IPA og Livrente 2006. 

Livrente Link

 • Livrente

  En livrente er et forsikringsprodukt med bestemte regler for utbetaling. Du binder investeringen i minimum 12 år, og utbetalingen må skje jevnt over minimum seks år.

  For de aller fleste er det ingen fordeler med livrente som produkt for sparing til pensjon, og produktet er derfor uaktuelt for de fleste. • Forvaltning

  Pensjonsforsikring med investeringsvalg er forsikring med sparing i fond. Du kan velge mellom fire ulike investeringsprofiler på bakgrunn av den avkastningsprofilen du velger – Forsiktig, Moderat , Offensiv eller 100 % aksjer. I tillegg tilbyr vi profilen Åpen, hvor du velger fritt blant alle fond Danica Pensjon tilbyr. 

  Livrente Link inneholder ingen avkastningsgaranti. Det betyr at du selv bærer risikoen for verdifall i fondene sparepengene dine er plassert i. Du får hvert år en verdirapport som viser innbetalinger, kostnadstrekk og avkastning i perioden. I tillegg har du oversikt over dine avtaler på Min side via danica.no.

  Samlet avtaletid er minst 12 år. Utbetalingene skal foregå jevnt over minst seks av disse 12 årene. 

 • Flytting

  Det er kostnadsfritt å flytte livrenteavtaler fra andre selskap til Danica. Det er ingen skattemessige konsekvenser ved flytting av avtaler.
 • Utbetaling

  Utbetalingsstart

  Utbetalingene skal foregå jevnt over minimum seks år, og du kan selv bestemme når de skal starte. Størrelsen på utbetalingen vil avhenge av den til enhver tid gjeldende andelskurs, og kan derfor ikke garanteres

  Fryse utbetalingen

  Du har mulighet til å fryse utbetalingen. Frysperioden blir ikke medregnet i utbetalingstiden. Utbetalingstiden regnes fra første utbetaling frem til pause, og videre fra pausens slutt og frem til siste utbetaling igjen. Dette innebærer at perioden der utbetalingene pauses ikke skal medregnes.

  Forlenge utbetalingsperioden

  Hvis du ønsker å forlenge utbetalingsperioden, må det foretas en ny beregning av forventet utbetaling per utbetalingstermin på det tidspunktet. Dette begrunnet i at det skal være forholdsmessighet i utbetalingene over gjenstående utbetalingsperiode. 


 • Skatt

  • Regjeringen fjernet i 2006 fritaket for formueskatt for livrenter
  • Avkastningen er fritatt for beskatning i oppsparingstiden
  • Ingen beskatning ved bytte av fond (reinvestering)
  • Ved utbetaling beskattes avkastningen som kapitalinntekt (22 %)
 • Hva skjer ved dødsfall?

  Ved dødsfall i løpet av avtaleperioden utbetales innbetalt beløp, eventuelt justert for utbetalinger, som en engangssum til de begunstigede eller etterlatte. Det er opp til deg å navngi dine arvetakere. Har du ikke navngitt noen går beløpet til ektefelle, alternativt til arvinger etter lov og testament.
 • Kostnader

  Årlig administasjonskostnad: 0,75 % av verdi
  Forvaltningskostnad: Avhengig av fond eller profil*

   

  *Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen.


Individuell Pensjonsavtale (IPA)

 • Hva betyr IPA

  IPA betyr Individuell Pensjonsavtale. Siden produktet ble avviklet i 2006 og erstattet med IPS, har du ikke mulighet å innbetale på din IPA. 


  To typer IPA
  Det finnes i dag to ulike IPA, IPA-spareavtaler og IPA-forsikringsavtaler. Har du avtale hos oss har du en IPA-forsikringsavtale. En IPA-forsikringsavtale kan ikke inngå i Egen pensjonskonto, men du har mulighet til å flytte produktet til annet selskap. 


 • Forvaltning

  Pensjonsforsikring med investeringsvalg er forsikring med sparing i fond. Du kan velge mellom fire ulike investeringsprofiler på bakgrunn av den avkastningsprofilen du velger – Forsiktig, Moderat , Offensiv eller 100 % aksjer. I tillegg tilbyr vi profilen Åpen, hvor du velger fritt blant alle fond Danica Pensjon tilbyr. På danica.no kan du lese mer om prospekt og vedtekter i det enkelte fond, jf. lov om verdipapirfond. Samtidig vil skattereglene som gjelder for individuelle pensjonsavtaler (IPA) komme deg til gode. 

  IPA Link inneholder ingen avkastningsgaranti. Det betyr at du selv bærer risikoen for verdifall i fondene sparepengene dine er plassert i. Du får hvert kvartal en verdirapport som viser innbetalinger, kostnads-trekk og avkastning i perioden. I tillegg har du oversikt over dine avtaler på Min side via danica.no.
 • Flytting

  Det er kostnadsfritt å flytte IPA avtaler fra andre selskap til Danica. Det er ingen skattemessige konsekvenser ved flytting av avtaler.

  Ønsker du å flytte din IPA-forsikringsavtale til oss, kan du sende en henvendelse til danica@danica.no, da vil en av våre rådgivere kontakte deg for nærmere informasjon.

 • Utbetaling

  IPA er bundet til du er 64 år, og beløpet skal utbetales over minimum 10 år. Utbetalingstiden kan bli kortere, dersom årlig utbetaling er mindre enn 10% av folketrygdens grunnbeløp.

  Uførhet
  Ved uførhet kan utbetalingen startet inntil 5 år før pensjonsalder. Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du få utbetaling fra din IPA. Årlig utbetaling bestemmes av uføregraden, og utbetales så lenge du har rett til uføreytelser fra folketrygden.


 • Skatt

  • Avkastningen er fritatt for beskatning i oppsparingstiden
  • Oppsparte midler er fritatt for formuebeskatning
  • Ingen beskatning ved bytte av fond (reinvestering) i avtaleperioden
  • Utbetalingene blir beskattet som pensjonsinntekt
 • Hva skjer ved dødsfall?

  Ved dødsfall overføres 100 % av spareverdien til begunstiget som:
  a) Etterlattepensjon (ektefelle, samboer eller registrert partner), med varighet minimum 10 år eller til etterlatte fyller 77 år
  b) Livsarvingpensjon, med varighet minimum 10 år, til livsarving (barn, barnebarn osv.)
  c) Som en kombinasjon av a) og b)

  Har du ikke tegnet slike dekninger går spareverdien til forsikringskollektivet som livsgevinst.
 • Kostnader

  Årlig administrasjonskostnad: 0,9%

  Forvaltningskostnad: Avhengig av fond eller profil*

   

  *Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen.

   

Individuell pensjonssparing (IPS)

 • Hva er IPS? (gammel ordning)

  IPS står for Individuell Pensjonssparing. Dersom avtalen ble opprettet før 1. november 2017, kan du investere inntil 15.000 kroner i året i en individuell pensjonsordning med rett til inntektsfradrag i selvangivelsen. Fullt sparebeløp betyr en reduksjon i skatten på 3.300 kroner i 2019. Det skal ikke beregnes formuesskatt av oppspart pensjonskapital. 

  Du kan velge fond og spareprofiler for pensjonssparingen. Avkastningen beskattes først når pensjonen utbetales, og blir da skattlagt som vanlig pensjonsinntekt. Skatt på pensjon er vanligvis høyere enn skattefradraget du får under sparingen. Dette gjør at produktet er ulønnsomt for de aller fleste. For eksempel vil det ikke være attraktivt å få kr 2.200,- i redusert skatt det ene året (22 % av innskudd på kr 10.000,-), for så å betale kr 4.000,- i ekstra skatt året etter (40 % er typisk marginalskatt på pensjon). Velg derfor heller ny IPS dersom du ønsker å benytte deg av IPS-ordningen.

  Gammel IPS kan inngå i Egen pensjonskonto. Har du denne typen IPS anbefaler vi at du snakker med din rådgiver om dette.


 • Forvaltning

  Du kan velge mellom Danica Valg (Forsiktig, Moderat, Offensiv eller 100% aksjer) og Danica Balanse (Lav, Middel eller Høy) som investeringsvalg for din IPS, fra gammel ordning. På danica.no kan du lese mer om prospekt og vedtekter i det enkelte fond, jf. lov om verdipapirfond. 

  IPS inneholder ingen avkastningsgaranti i spareperioden Det betyr at du selv bærer risikoen for verdifall i fondene sparepengene dine er plassert i.
  Du har oversikt over dine avtaler på Min side via danica.no.
 • Utbetaling

  Avtalen er bundet til pensjonsalder og utbetales fra fylte 62 år og utbetales over 10 år. Utbetalingsstart kan endres ved annen pensjonsalder.

  Ved utbetaling vil du bli flyttet over til en investeringsportefølje som gjelder for utbetaling. Dette innebærer at kapitalen gis en årlig avkastningsgaranti i hele utbetalingsperioden.

  Har du ikke påstartet utbetaling fra fylte 70 år, vil du automatisk bli flyttet over til en portefølje med garanti.

  Avtalen kan ikke sies opp for å få utbetalt pensjonskapitalen. Ved dødsfall skjer utbetalingen i første omgang til barn under 21 år, derretter til ektefelle/samboer/registrert partner, eventuelt som engangsutbetaling til kundens dødsbo. Se avtalevilkår for detaljer. I utbetalingsperioden vil det være tilknyttet en garanti.

  Uførhet
  Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du få utbetaling fra din IPS på samme tidspunkt. Årlig utbetaling bestemmes av uføregraden, og utbetales så lenge du har rett til uføreytelser fra folketrygden. Utbetalingen skal i utgangspunktet gå til minimum 77 år, men kan kortes ned til antall år, slik at den årlige utbetalingen blir minst 20% av G. 


 • Skatt

  Det er ikke formueskatt på sparesaldo i IPS. Utbetaling fra gammel IPS regnes som pensjon.

  Du må betale vanlig pensjonsskatt på hele beløpet, ikke bare av avkastningen. Skatt på pensjon er vanligvis høyere enn skattefradraget du fikk under sparingen.

  Årlig sparing gir rett til fradrag i alminnelig inntekt.  utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt. 

  Et innskudd på inntil 15 000 kroner kan føres som inntektsfradrag i skattemeldingen. Skatten blir dermed redusert med 22% av det du setter inn på IPS. Sparer du maksimumsbeløpet på 15 000 kroner, blir skatten redusert med 3 300 kroner (skatteregler gjleder fra 2019).

 • Hva skjer ved dødsfall

  Hvis du dør før IPS-en er ferdig utebtalt, går resten av pensjonen til familien din. Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales, som pensjon over 10 år. Er det ikke ektefelle, samboer eller registrert partner går resten til dødsboet som et engangsbeløp, og blir dermed fordelt mellom arvingene etter reglene i arveloven og testamente.

 • Kostnader

  Årlig administrasjonskostnad: 0,5% av saldo

  Forvaltningskostnad : Avhengig av fond eller profil*

   *Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen.

Fripolise med investeringsvalg

 • Hva er FMI

  Fripolise med investeringsvalg er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon, hvor eieren av fripolisen har valgt å si fra seg en garantert avkastning, som regel på 3-4 %, i bytte mot muligheten til selv å kunne velge spareprofil på pengene som står i fripolisen.

  Dette gjør at avkastningen kan bli høyere enn den garanterte avkastningen. Samtidig øker risikoen og avkastningen kan også bli lavere enn den garanterte, eller negativ. Det er ingen garantert avkastning på fripoliser med investeringsvalg.

 • Forvaltning

  Du kan du selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes. Du kan plassere kapitalen i Danica Valg, Åpen profil eller Danica Balanse med mulighet for garanti. 

  Investeringsvalg passer for deg som vil være med å påvirke avkastningen på din fripolise. Jo høyere avkastning du får på fripolisen din, jo høyere blir også pensjonen din. Historisk har avkastningen i aksjemarkedet vært høyere enn garantien på fripolisen, men husk at aksjemarkedet vil svinge i verdi.

 • Flytting

  Man kan ikke flytte Fripolise med investeringsvalg til Danica, men du har mulighet å flytte din eksisterende avtale fra oss til annet selskap.
 • Utbetaling

  Standard utbetalingsperiode for en fripolise med investeringsvalg er fra fylte 67 år og utbetales over en periode eller livsvarig. En fripolise beskattes som pensjonsinntekt.
 • Skatt

  Der er ingen formuesskatt på sparesaldoen.

  Når fripolisen utbetales, betaler du pensjonsskatt på de årlige utbetalingene.

 • Hva skjer ved dødsfall

  Dersom du skulle falle fra, vil alderspensjonen tilfalle forsikringskollektivet som dødelighetsarv. Dersom avtalen inneholder dekninger for etterlatte, vil disse utbetales til arvinger. 
 • Kostnader 

  Administrasjonsgebyr: 300,- 

  Saldokostnad: 0,6% 

  Forvaltningskostnad : Avhengig av fond eller profil*

   

  *Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen.

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?