Gå til hovedinnhold

Investeringskonto

Enkelt spare- og investeringsprodukt hvor du velger en av investeringsprofilene i Danske Bank Horisontfond eller Åpen profil hvor du kan velge fritt blant alle fond Danica tilbyr.

 • Full frihet på inn- og utbetalinger
 • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales
 • Ingen skatt ved endring av investeringsprofil

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Forventet levealder stiger, og i snitt lever vi 25-30 år etter at vi har gått av med pensjon. Du bør derfor planlegge økonomien din ut i fra at du skal leve mange år som pensjonist. 

Et godt råd er å sjekke hva du får i pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver, så du vet hvor mye du bør spare for å oppnå den pensjonen du ønsker. Generelt anbefaler vi at pensjonsinntekten utgjør 80% av lønna di. Da vil du få en inntekt som gjør at du som pensjonist kan opprettholde samme levestandard som du har nå.

Jo tidligere du starter med pensjonssparing, desto høyere blir beløpet som du får avkastning av. Sparepenger plassert i fond og aksjer gir ofte høyere avkastning dersom man sparer langsiktig, og historisk sett har dette gitt høyere avkastning enn tradisjonell bankssparing over tid. Man anbefaler som nevnt å tenke langsiktig, men det kan være godt å vite at dette er penger som ikke er bundet til en bestemt alder. Det vil si at du du selv bestemmer når pengene skal utbetales. 


Figuren til nedenfor viser et eksempel på privat pensjonssparing. Pensjonsinntekten vil avhenge av folketrygd, tjenestepensjon, avkastning, varighet og størrelse på sparingen.

Investering

Daniske Invest Horisont
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Investeringsstrategi
Aksjefond som plaserer sine midler i verdipapirfondsandeler i norske og internasjonale aksjefond. Andelen "norske aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent og andelen "internasjonale aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent. I en normalposisjon vil andelen norske aksjefond være 35% og internasjonale aksjefond 65%.

Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

 

Fordeler

 • Sparepengene er ikke låst til pensjonsalder – du kan ta dem ut når du vil.
 • Du kan spare så mye du selv måtte ønske
 • Du kan bytte fond så ofte du vil uten at det utløser skatt.
 • Du kan sette inn et engangsinnskudd og/eller velge en månedlig spareavtale.
 • Du kan selv bestemme hvem som skal arve oppspart kapital.

 

Spareavtale

Avtalen opprettes som spareavtale med avtalegiro. Minste sparebeløp er 12 000 kroner i året. I tillegg til fast sparing kan det settes inn engangsbeløp.

 

Sjekk din pensjon på norskpensjon.no

Informasjon om Investeringskonto

 • Investering

  Du kan velge en av investeringsprofilene i Danke Bank Horisontfond. I tillegg tilbyr vi Åpen profil, hvor du velger fritt blant alle fond Danica tilbyr. Investeringskontoen inneholder ingen avkastningsgaranti. Det betyr at du selv bærer risikoen for verdifall i fondene sparepengene dine er plassert i. Du får årlig kontooversikt som viser innbetalinger, kostnadstrekk og avkastning i perioden. I tillegg har du oversikt over dine avtaler på Min side.

 • Innbetaling

  Du kan velge å sette inn et engangsbeløp, minimum 25 000 kroner og/eller opprette en spareavtale på minimum 1000 kroner per måned.
 • Utbetaling
  Du velger selv når utbetalingen skal starte. Enten som en engangsutbetaling eller som månedlige terminer. Du har også mulighet til å ta ut deler av sparesaldo dersom du ønsker det.
 • Skatt

  • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales, og du kan bytte fond uten at det utløser skatt 
  • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling er avkastningen skattepliktig, avkastningen
  skattes på lik linje med verdipapirfond:
  • 31,68 % skatt på avkastningen av aksjedelen
  • 22 % skatt på avkastningen av rentedelen
  • Det gis skjermingsfradrag. Les mer på Skatteetatens nettsider.
  • Det er formuesskatt på investeringskonto og formuesrabatt på 35 % for aksjefond
 • Dødsfall
  Dersom avtalens forsikrede person skulle falle fra, vil 105 % av saldo (5 % i tillegg til saldo) utbetales til etterlatte som en engangsutbetaling.
 • Kostnader

   

  Administrasjonskostnader:

  0 – 49 999 Kr 100 per år
  50 000 – 249 999 Kr 200 per år
  250 000 – 4 999 999 Kr 500 per år
  5 000 000 Kr 1 500 per år

   

  Forvaltningskostnad: Avhengig av fond eller profil*

   

  *Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen på Danica.no.

  Provisjonen er lik på tvers av produkter, og beregnes som følger:1. Danske Bank skal motta 40 % av den returprovisjon (kickback) Danica mottar knyttet til fondsforvaltningen av formidlede kundeavtaler fra Danske Bank. 2. Danske Bank skal motta 1/3 av inntektene som Danica har knyttet til administrasjon av kundeavtaler formidlet av Danske Bank.

   

  Risikopremien for dødsfallsdekningen beregnes med bakgrunn i forsikredes alder og avtalens verdi. Eksempelvis utgjør
  risikopremien for en kunde på 30, 50 eller 70 år henholdsvis kr18, 90 eller 785 pr år for en Investeringskonto med
  saldo på kr 1.000.000.

 • Produktark og vilkår

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?