Investeringskonto

​Enkelt spare- og investeringsprodukt hvor du velger en av investeringsprofilene i Danske Banks Horisontfond

 • Full frihet på inn- og utbetalinger
 • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales
 • Ingen skatt ved endring av investeringsprofil

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Investeringskonto er vårt anbefalte produkt for pensjonssparing. Start sparingen nå og få mer frihet når du blir pensjonist.

Figuren til nedenfor viser et eksempel på privat pensjonssparing. Pensjonsinntekten vil avhenge av folketrygd, tjenestepensjon, avkastning, varighet og størrelse på sparingen.

Investering

Daniske Invest Horisont
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Investeringsstrategi
Aksjefond som plaserer sine midler i verdipapirfondsandeler i norske og internasjonale aksjefond. Andelen "norske aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent og andelen "internasjonale aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent. I en normalposisjon vil andelen norske aksjefond være 35% og internasjonale aksjefond 65%.

Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

 

Spareavtale

Avtalen opprettes som spareavtale med avtalegiro. Minste sparebeløp er 6 000 kroner i året. I tillegg til fast sparing kan det settes inn engangsbeløp.

 

Kontakt meg om Investeringskonto

Informasjon om Investeringskonto

 • Investering

  Du kan velge mellom utvalgte Danske Invest Horisont fond. Investeringskontoen inneholder ingen avkastningsgaranti. Det betyr at du selv bærer risikoen for verdifall i fondene sparepengene dine er plassert i. Du får årlig en kontooversikt som viser innbetalinger, kostnadstrekk og avkastning i perioden. I tillegg har du oversikt over dine avtaler på internett.
 • Innbetaling

  Du kan velge å sette inn et engangsbeløp, minimum 25 000 kroner og/eller opprette en spareavtale på minimum 500 kroner per måned.
 • Utbetaling
  Du velger selv når utbetalingen skal starte. Enten som en engangsutbetaling eller fordelt over en valgt periode.
  Du kan også ta ut deler av sparesaldo dersom du måtte ønske det.
 • Skatt

  • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales, og du kan bytte fond uten at det utløser skatt 
  • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling er avkastningen skattepliktig, avkastningen
  skattes på lik linje med verdipapirfond:
  • 31,68 % skatt på avkastningen av aksjedelen
  • 22 % skatt på avkastningen av rentedelen
  • Det gis skjermingsfradrag. Les mer på Skatteetatens nettsider.
  • Det er formuesskatt på investeringskonto og formuesrabatt på 35 % for aksjefond
 • Dødsfall
  Dersom avtalens forsikrede person skulle falle fra, vil 105 % av saldo (5 % i tillegg til saldo) utbetales til etterlatte som en engangsutbetaling.
 • Kostnader

   

  Administrasjonskostnader:

  0 – 49 999 Kr 100 per år
  50 000 – 249 999 Kr 200 per år
  250 000 – 4 999 999 Kr 500 per år
  5 000 000 Kr 1 500 per år

   

  Forvaltningsprovisjon:   

  ​Avhenger av hvilken investeringsprofil du har valgt. Kostnaden ligger mellom 0,35% og 2,5%.

   

  Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen på Danica.no.

  Provisjonen er lik på tvers av produkter, og beregnes som følger:1. Danske Bank skal motta 40 % av den returprovisjon (kickback) Danica mottar knyttet til fondsforvaltningen av formidlede kundeavtaler fra Danske Bank. 2. Danske Bank skal motta 1/3 av inntektene som Danica har knyttet til administrasjon av kundeavtaler formidlet av Danske Bank.

   

  Risikopremien for dødsfallsdekningen beregnes med bakgrunn i forsikredes alder og avtalens verdi. Eksempelvis utgjør
  risikopremien for en kunde på 30, 50 eller 70 år henholdsvis kr18, 90 eller 785 pr år for en Investeringskonto med
  saldo på kr 1.000.000.

 • Produktark og vilkår

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?